Hoặc là bạn, hoặc là không ai cả.

"Cứ để cho các giáo sĩ chăm lo về thế gian. Cứ để cho các mục sư chăm lo về Hội thánh. Cứ để cho ai đó rao giảng về Chúa, vì tôi không được kêu gọi làm việc đó." Nhiều người suy nghĩ như vậy, nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Công việc Vĩ đại nhất Ngài đã để dành cho bạn và tôi: trở thành sứ giả mang Tin lành của Ngài. Ngài không dành việc này cho các thiên sứ, Ngài không bảo Jê-sus quay lại và làm cho xong công việc này. Không ai có thể làm công việc mà bạn đã được kêu gọi làm. Không ai có thể chia sẻ điều mà bạn phải chia sẻ. Đức Chúa Trời không có phương án dự trữ. Ngài đã giao Tin lành vào tay bạn, và nếu bạn không mang nó đến cho mọi người, thì sứ mạng của chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta là Thân thể của Đấng Christ, và Jê-sus không thể làm được gì trên đất mà không có Thân thể của Mình.

Có hai điều cần thiết để cho một con người cảm thấy mình là thành đạt. Thứ nhất, anh ta phải cảm thấy mình được an toàn, và thứ hai, anh ta phải cảm thấy giá trị của mình. Sự an toàn của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Jê-sus. Ngài đã ban cho chúng ta sự bình an. Giá trị của chúng ta phụ thuộc vào cách mà chúng ta tác động lên thế gian. Chúng ta thay đổi đời sống như thế nào? Mục đích đời đời của sự chúng ta còn ở trên đất này là gì? Khi chúng ta nhận thức ra được rằng có những con người mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để chúng ta nói với họ về Chúa, và mỗi một con người đều đáng giá đối với Ngài, thì chúng ta cảm thấy giá trị của mình. Những gì chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến đời đời.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru