Muốn điều Cha muốn

muon dieu Cha muon

Bạn thân mến,

Khi đã mở lòng tin nhận Chúa Jê-sus, mời Con Trời vào đời sống mình, là bạn được tái sanh và bắt đầu cuộc sống mới có Chúa. Lẽ dĩ nhiên là Chúa muốn cứu giúp, nâng đỡ và chỉ dẫn con cái Ngài đến với những thay đổi tốt lành. Thế nhưng, nhớ lại mà xem, chưa phải là ngay lập tức bạn đã chịu đồng ý với điều đó đâu.

Sự khôn sáng và ơn phước Chúa đến với đời sống chúng ta tùy theo mức độ lòng chúng ta tìm kiếm và làm theo đường lối công chính của nước Trời. Hơn thế nữa, quyền năng Chúa sẽ chỉ hành động trong những lĩnh vực nào bạn tuân phục và làm theo ý chỉ Ngài. Giống như nếu ví đời sống bạn là ngôi nhà có nhiều phòng, thì chỉ có bình an, phước hạnh và trật tự nước thiên đàng trong những phòng nào mà bạn đã mời Chúa vào để lãnh đạo mà thôi. Có vẻ như là ý ta muốn và ý Chúa muốn vẫn còn chưa gặp được nhau.

Thông thường, ai cũng bắt đầu bằng những lời cầu xin Chúa cứu giúp, theo lòng mong muốn của mình. Nhưng cũng chính trong những lời dạy môn đồ cầu nguyện (bài Lạy Cha), Chúa Jê-sus đã dạy chúng ta phải cầu nguyện xin ý Cha được nên ở đất như ở trời, mà trước tiên là trong đời sống con cái Ngài.

Nghĩa là chúng ta rất cần cầu nguyện để muốn những điều Chúa muốn.

Tự nhiên, chứ không gượng ép.

Vậy những điều ý Chúa muốn có cần cho chúng ta không, có tốt lành và thực tế cho cuộc sống hay không? Thứ nhất, vì tư tưởng và đường lối của Chúa cao hơn mọi tư tưởng và đường lối con người. Rèn tập cho tâm trí mình tìm hiểu và làm được theo ý Chúa thì bạn sẽ luôn được cao hơn tầm suy xét con người.

Ê-sai 55:8-9 8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Thứ hai, ý Chúa là tốt lành cho ta, đẹp lòng chúng ta, và trọn vẹn hoàn hảo. Chúa biết những điều tốt hơn cho chúng ta, vậy nên đôi lúc Ngài không đáp lời cầu xin tư dục. Ý Chúa không chỉ đem lại điều tốt lành cho một người mà thôi, nhưng cũng tốt lành cho cả nhiều người khác nữa trong chương trình của Ngài.

Rô-ma 12:2 Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.

Thứ ba, có những điều siêu nhiên chỉ thật sự mở ra, khi con người tuân phục theo ý Chúa. Nhất là khi vấn đề liên quan đến đức tin và sự cứu rỗi.

Ma-thi-ơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

Hoặc những phần thưởng đặc biệt, được Chúa chú ý và lựa chọn mình, giữa bao nhiêu người đời này, chỉ dành cho người nào làm theo ý Cha trên trời. Chính Chúa Jê-sus đã chỉ ra ai là người sẽ được ưu đãi như người thân thích trong nhà Cha thiên thượng:

Ma-thi-ơ 12:50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.

Những lời này Chúa dạy để nhấn mạnh điều gì? Cần thấy, ý Chúa không chỉ là tốt hơn ý người, mà trong vấn đề cứu rỗi, ý Chúa là duy nhất. Chỉ có một con đường duy nhất đến với thiên đàng và sự sống đời đời, con đường chân lý và sự sống, đó là Chúa Jê-sus Christ. - Giăng 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Công vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Cảm ơn Chúa Thánh Linh đã cảm động và thuyết phục lòng mỗi chúng ta, để quyết định đến với Chúa Jê-sus. Tin nhận Ngài là chúng ta đã tuân phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi. Đức tin chính là sự tuân phục theo ý Đức Chúa Trời, như sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh khi mở đầu và kết luận trong thư Rô-ma - “nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Ðức Chúa Jêsus Christ” (Rô 1:5-6). “Tin lành ... bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin” (Rô 16:26)

Hãy nhìn lại cội nguồn của đức tin chúng ta, đó là Đấng Christ. Ngài đã để lại cho chúng ta tấm gương nào?

Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ đoạn 10, có chỉ ra rằng Đấng Christ đã đến thế gian để hoàn thành ý muốn Đức Chúa Trời, dâng chính thân thể mình làm của lễ trọn vẹn để chuộc tội cho nhân loại.

Ngài không tự ý mình làm bất cứ điều gì, “chẳng tìm theo ý muốn của ta, nhưng tìm theo ý muốn của Đấng đã sai ta” (Giăng 5:30).

Ngài phán rằng: “Ðồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Ðấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” - (Giăng 4:34).

Và Ngài đã cầu nguyện thống thiết trước khi lên thập hình, đầu phục trọn vẹn theo ý Cha, để hoàn thành chương trình cứu chuộc.

Ma-thi-ơ 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Có nhiều lời cầu nguyện mẫu dành cho nhiều trường hợp khác nhau, nhưng đây là khuôn mẫu tuyệt vời nhất, vì đó là lời cầu nguyện vâng phục. Chính Con Trời khi ở trong thân thể xác thịt như mỗi chúng ta, cũng phải cố gắng để vâng lời Cha thiên thượng.

Chính nhờ sự vâng phục của Chúa Jê-sus, mà hôm nay chúng ta mới được hưởng ơn cứu rỗi. Cũng chính vì Ngài đã vâng phục trọn vẹn ý Chúa, thậm chí cho đến chết trên cây thập tự, mà hôm nay Ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 5:7-9), danh Ngài được Đức Chúa Trời tôn lên cao hơn tất cả mọi danh!

Phi-líp 2:5-11 5 Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh

Vì A-đam không vâng phục, mà tội lỗi vào thế gian khiến cho nhân loại đều nhiễm tội. Nhưng nhờ sự vâng phục của Chúa Jê-sus Christ mà mọi người đề có thể được xưng công bình (tuyên bố trắng án). (Rô-ma 5:19) - “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.”

Hãy xem lại trong Phi-líp 2:5 có nói gì - “hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” - hãy có cùng một tư tưởng và thái độ vâng phục của đức tin!

Vâng phục ý Đức Chúa Trời là nền tảng và cốt lõi của niềm tin cơ-đốc. Những người thích làm theo ý riêng mình, hay phóng túng và kích động người khác vô kỷ luật, thực tế là đi theo vết xe đổ của A-đam. Còn những người tin và tuân phục ý Chúa là đi theo đức tin của Chúa Jê-sus Christ.

HÃY NHỚ: Đức tin là vâng phục ý Chúa!

Như vậy, ân điển và sự thương xót của Chúa luôn mở rộng cửa chào đón mọi người đến với Ngài. Đời sống tin và theo Chúa của chúng ta đã bắt đầu với những ơn phước đó, và cũng sẽ luôn có chúng mỗi ngày. Nhưng còn có thể tiến xa hơn, đạt đến những tầm cao hơn nữa, khi người tin Chúa tiến xa hơn trong việc tìm kiếm và vâng phục sự chỉ đạo của Lời Chúa cho đời sống mình.

Còn những việc đời này thì sao? Có nhiều đường lối khác nhau để đạt đến mục đích, nhưng con đường nào hiệu quả hơn, là đường lối bình an, đầy niềm vui thỏa, và tối ưu hơn cả? Vừa đẹp lòng Đức Chúa Trời, vừa tốt lành cho bạn và tốt lành cho người khác... Đó là con đường ý Chúa, mà mỗi người phải tìm kiếm và làm theo.

Thi thiên 17:4-5 4 Còn về công việc loài người, Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. 5 Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, Chơn tôi không xiêu tó.

Đôi lúc, chúng ta chưa biết phân biệt giữa sự thương xót với quyền năng Chúa hành động trong đời sống con người. Vì vậy mà có khi đang đi lầm đường mà vẫn tưởng mình đi đúng, vì vẫn có sự thương xót của Chúa cứu giúp. Thí dụ, một người nghiện tin Chúa được cứu rỗi và giải cứu khỏi tệ nạn, đó là sự thương xót, nhưng khi người nghiện đó quyết tâm biến đổi cuộc sống mình, theo Chúa và hầu việc Chúa, giúp cho đức tin nhiều người, thì đó là quyền năng vinh hiển Chúa đang hành động, cùng với tấm lòng vâng phục của đức tin anh ta.

Chúng ta làm chứng, cảm tạ Chúa vì mọi sự thương xót và cứu giúp, nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó, hãy quyết tâm đi tiếp tiến xa hơn, tìm kiếm và tuân phục ý Chúa cho đời sống mình.

Sứ đồ Phao-lô kể rằng chính ông đã có thời mê muội cứng lòng, chống đối và bắt bớ Hội thánh. Nhưng Chúa vẫn thương xót và bày tỏ cho ông về Ngài, để Phao-lô được cứu rỗi. Nhưng sau đó, Phao-lô đã quyết tâm dâng hiến cuộc đời mình để theo sự kêu gọi hầu việc Chúa, xây dựng Hội thánh, làm sáng danh Ngài, thì ông đã có được quyền năng của Chúa ở cùng mình.

Hãy có đức tin để được ơn Chúa thương xót và cứu giúp, và cũng hãy lớn mạnh đức tin, bày tỏ bằng sự vâng phục và phục vụ, và bạn sẽ thấy được quyền phép Chúa hành động cùng mình.

Thật đáng tiếc là cơ-đốc nhân vẫn chưa tìm kiếm ý Chúa, chưa vâng phục, chưa muốn điều Ngài muốn, dù rất tin yêu Chúa Jê-sus, Đấng Cứu chuộc linh hồn mình. Lý do chính đó là vì người ta chưa hình dung nổi những điều tốt lành kỳ diệu trong lời Cha đã hứa, cùng với quyền năng lớn lao của nước thiên đàng đang sẵn sàng hành động trong đời sống những ai thật sự tin cậy Đức Chúa Trời.
Trong Kinh thánh có những lời cầu nguyện đặc biệt của sứ-đồ Phao-lô cho để mỗi người tín đồ được mở mắt mà nhận thức được về cơ nghiệp Cha đã dành cho mỗi con cái Ngài:

Ê-phê-sô 1:17-21 17 Tôi cầu Ðức Chúa Trời của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.

Hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện này, xin Chúa soi sáng con mắt tâm lình mình, để nhận thức được về hy vọng chắc chắn mà chúng ta có khi đi theo sự kêu gọi, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển

Chúa đã sắm dành cho mình, và QUYỀN NĂNG VÔ HẠN của Chúa đối với những người có đức tin là như thể nào, không phải chỉ có hiệu quả trong đời này mà cả trong cõi đời đời nữa.

Dù bạn có sự kêu gọi nào, muốn tiến xa, bạn phải rèn tập lòng vâng phục. Nếu muốn đạt những kết quả bền vững không chỉ đời này mà còn đến đời sau, thì chỉ có theo đường lối của Đức Chúa Trời, được bày tỏ nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đang cảm động trong lòng chúng ta. Nếu muốn được đạt được nhiều điều trong Chúa, bạn phải tập cách lắng nghe và noi theo sự dẫn dắt của Chúa ngay trong tâm linh mình.

Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Ðức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

HÃY MUỐN ĐIỀU CHÚA MUỐN!

Cũng trong đoạn Phi-líp này nói về sự vâng phục cho đến chết của Đấng Christ. Và ngay trước đó, Lời Chúa khuyến cáo đã nhắc là chỉ khi chúng ta sẵn lòng vâng phục, thì Chúa sẽ cảm động, sẽ dẫn dắt.

14 Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, 15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Ðức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;

Như vậy, chúng ta thay đổi trở nên tốt lành hơn, thật sự tỏa sáng khi vâng phục ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Và hãy bền lòng trong sự tuân phục, nhịn nhục trông đến thời điểm của Chúa.

Hê-bơ-rơ 10:36 Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.

Amen!

MS Trần Quốc Hùng.

Hội thánh Tin lành Moskva. 04/2016
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtube:

===

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru