Bác học Lomonosov nói về đức tin

Lomonosov

Chân lý và đức tin cũng giống như hai chị em ruột, con gái của một phụ huynh chí cao, họ không bao giờ có thể đi đến cãi lộn, trừ phi có ai đó vì muốn khoe khoang thể hiện trí tuệ mình mà phao vu sự đối nghịch giữa họ. Còn những người khôn ngoan ngay lành cần phải suy xét, tìm xem có cách nào để giải thích và giải tỏa những xung khắc tưởng tượng giữa hai bên.

Đấng Tạo hóa đã ban cho nhân loại hai quyển sách. Trong một quyển Ngài bày tỏ sự vĩ đại của Mình; trong quyển kia – ý chỉ của Mình. Quyển sách đầu – là thế giới hữu hình này, do Ngài tạo dựng nên, để khi con người nhìn vào sự vĩ đại, vẻ đẹp và sự hài hòa của mọi công trình của nó, sẽ phải thừa nhận sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa, theo đức tin mình đã nhận thức được. Quyển sách thứ hai – là Kinh thánh. Trong đó chỉ ra phước lành của Đấng tạo hóa cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Trong quyển sách này, những lời Chúa đã cảm động các tiên tri và sứ đồ được diễn giải rõ ý bởi những người thầy vĩ đại của Hội thánh. Còn trong quyển sách kia, cấu tạo của thế giới hữu hình này được các nhà vật lý, toán học, thiên văn học và bác học khác diễn giải những quy luật tác động về bản chất là thiêng liêng, thật họ cũng giống như tiên tri, sứ đồ và các người thầy Hội thánh trong quyển sách kia vậy. Nhà toán học suy xét chẳng khôn ngoan, nếu ông ta muốn đo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cái com-pa. Và người thầy thần học cũng vậy, nều ông ta nghĩ rằng có thể học được trong sách Thi thiên về thiên văn học hay là hóa học.

- Mikhail Vasilievich Lomonosov. (1711-1765)

Rô-ma 1:19-20 (BD 2011)
Vì những gì con người có thể biết về Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho họ rồi, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ. Thật vậy từ khi dựng nên trời đất, qua những gì đã được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, vì thế họ không còn lý do để bào chữa.

"Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного всевышнего родителя, никогда между собою в распрю притти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия. ...

Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величие; в другой - Свою волю. Первая - видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга - Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению.

В сих пророческих и апостольских богодохновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в оной книге сложения видимого мира сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по Псалтире научиться можно астрономии или химии.

- Михаил Васильевич Ломоносов. (1711-1765)

Рим. 1:19-20 (RSZ)
Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это.
От создания мира невидимые свойства Бога – Его вечная сила и божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения,

TQH dịch. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru