Khắp trời truyền rao (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Khắp trời truyền rao"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Khắp trời truyền rao


Khắp trời truyền rao
sự oai nghi của Chúa sống lại.
Không có một ai
có thể so sánh vớl Giê-xu.


Điệp khúc

Giê-xu mãi không đổi thay!
Ngài ngồi trên ngôi đời đời.
Con quỳ xuống trước mặt Ngài,
và tôn thờ một mình Ngài.


Con sẽ truyền rao
sự oai nghi của Chúa sống lại.
Chiên Con hy sinh
để đem thuận hòa người với Trời.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru