KIÊNG ĂN

Article Index

derek1KIÊNG ĂN ĐỂ TỰ HẠ MÌNH
Có một bí quyết để sống thành công được tìm thấy khắp cả Kinh thánh nhưng nay đã bị đánh mất, bị để qua một bên và đã dược đặc sai chỗ bởi Hội thánh Cơ đốc, đó là ‘sự kiêng ăn’.

Kiêng ăn, như tôi sẽ định nghĩa là ‘tình nguyện cử ăn nhằm những mục đích thuộc linh. Đôi khi người ta không chỉ kiêng ăn, nhưng cũng kiêng cả uống, tuy nhiên đây chỉ là trường hợp ngoại lệ chứ không phải là qui luật. Sự kiêng ăn mà thôi đã được minh họa bằng gương kiêng ăn của Chúa Jêsus trong đồng vắng trước khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai.

Mathiơ 4:2 chép rằng : “ Ngài đã kiêng ăn” 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói’. Rõ ràng Ngài đã không cử nước trong 40 ngày đêm đó, bởi vì bất cứ ai cử nuớc sẽ thấy khát trước khi thấy đói. Vì thế, sự kiện Kinh thánh không nói “Ngài khát”, nhưng chỉ nói: “Ngài đói”, tỏ ra rằng Chúa Jêsus đã kiêng ăn chớ không kiêng uống.

Sự kiêng ăn dường như không quen thuộc, và thậm chí dễ sợ nữa. Những thái độ nầy mới là lạ lùng. Suốt cả Kinh thánh, sự kiêng ăn đã được dân sự của Đức Chúa Trời thực hành cách điều đặn. Vả lại, sự kiêng ăn đã được hầu hết các tôn giáo chính khác trên thế giới chấp nhận như Ấn dộ giáo, Phật giáo và Hồi giáo.

Trước hết, mục đích của sự kiêng ăn là tự hạ mình xuống. Đây là phương tiện để được Đức Chúa Trời phê chuẩn trong Kinh thánh để cho chúng ta tự hạ mình xuống trước mặt Dức Chúa Trời. Suốt cả Kinh thánh, Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự của Ngài hãy hạ mình xuống trước mặt Ngài. Có nhiều khúc Kinh thánh khác nhau đã nhấn mạnh điều nầy:

* Mathiơ 18 : 4 Chúa Jêsus phán : “ Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước trời”.

* Mathiơ 23 : 12 “ Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên”.

* Giacơ 4 : 10 : “ Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên”.

* 1 Phierơ 5 : 6 “ Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên”.

Một khía cạnh khác quan trọng của tất cả những câu Kinh thánh trên đây là trách nhiệm hạ mình xuống đã được đặt để trên chính chúng ta. Chúng ta không giao hoán trách nhiệm đó cho Đức Chúa Trời. Nếu cầu nguyện : “ Lạy Đức Chúa Trời, xin khiến con khiêm nhường” thì không phù hợp với Kinh thánh bởi vì câu trả lời của Đức Chúa Trời luôn luôn là “ Con hãy hạ mình xuống”.

Trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta một cách thực hành cụ thể để chúng ta tự hạ mình xuống. Trong Thi thiên 35 : 13, Đavít nói : “ Tôi kiêng ăn ép linh hồn tôi....”. Như thế, kiêng ăn là cách Đavít đã dùng để hạ linh hồn ông xuống, hay để ông hạ mình.

Ta hãy xem xét một số các thí dụ lịch sử là nơi dân cư của Đức Chúa Trời hạ mình xuống bằng cách nào. Trước hết trong Êxơra 8 : 21 -23, về cách thể nào Êxơra đang chuẩn bị dẫn dắt một nhóm người Do Thái bị lưu đày tại Babylôn trở về thành Giêrusalem. Họ đang có trước mắt một cuộc hành trình dài, nguy hiểm gian khổ, trải qua những vùng đất bị quấy phá tràn ngập bởi những bọn cướp và bị chiếm đóng bởi những kẻ thù. Họ mang theo mình vợ con của họ và những khí mạnh quý giá của đền thờ. Họ đang tha thiết cần đến sự bảo vệ an toàn. Êxơra có hai sự chọn lựa : ông có thể kêu gọi hoàng đế Ba tư viện trợ một đạo quân và kỵ binh. Hoặc là ông hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời. Ông đã chọn lựa việc tin cậy Chúa, và đây là điều ông nói:

“ Tại đó, gần bên sông A - ha - va, ta truyền cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ bênh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường. Vì chúng ta có nói với vua rằng : Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiêng cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta”.

Êxơra đã có hai sự lựa chọn, một thuộc xác thịt và một là thuộc linh. Ông có thể nhờ vào xác thịt mà xin vua cấp một đạo binh và lính kỵ. Đó không phải là một tội lỗi, nhưng đó là một bình diện thấp hơn của đức tin. Nhưng ông đã chọn sự thuộc linh. Ông đã chọn việc nhìn lên Đức Chúa Trời bằng cách cầu khẩn sự giúp đỡ siêu nhiên. Và sự bảo vệ của Ngài. Êxơra và những người Ysơraên đi là điều họ đã hiểu rõ rồi. Họ đã kiêng ăn và hạ linh hồn họ xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đã nài xin Đức Chúa Trời và Ngài đã nghe họ, ban cho họ cuộc hành trình bình an mà họ đã cầu xin.

2 Sử ký 20 : 2 -4 có chép một biến cố lịch sử mà nước Giu đa khi Giôsaphát làm vua : “ Bây giờ có người đến thuận cho Giôsaphát mà rằng : có một đám quân rất đông từ bên kia của biển, từ nước Syri mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hát-rát-son-tha-ma, cũng gọi là Ên-ghê-đi. Giôsaphát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giêhôva và rao khắp xứ Giuđa phải kiêng ăn một ngày. Giuđa nhóm lại đặng cầu Đức Giêhôva cứu giúp, người ta ở các thành Giuđa đều đến đặng tìm cầu Đức Giêhôva.

Giôsaphát đã cầu nguyện, khẩn xin Đức Chúa Trời cứu giúp. Trong câu cuối cùng của lời cầu nguyện rất có ý nghĩa, Giôsaphát kết thúc bài cầu nguyện của mình bằng cách nói rằng: “ Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến đánh hãm chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngữa trông Chúa”.

Đây là những câu chìa khóa “...... chúng tôi chẳng còn sức lực gì ............. chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm ...........” Vì thế họ đã quay hướng về Chúa để xin sự giúp đỡ siêu nhiên, và họ biết cách để quay hướng về Ngài, đó là bằng sự kiêng ăn. Họ đã bỏ sự thiên nhiên để nài xin sự siêu nhiên. Về một thí dụ rõ ràng khác của việc thực hành sự kiêng ăn trong Cựu ước, chúng ta hãy trở lại với các lễ nghi cho ngày đại lễ chuộc tội mà người Do Thái gọi là YOM KIPPUR.

Lêvi ký 16 : 29 -31 : “ Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi. Đến mồng 10 tháng 07. các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ Chuộc Tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giêhôva vậy. Ấy sẽ là một lễ sabát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình, đó là một lệ định đời đời vậy”. ( Trong một bản dịch khác, chữ ép linh hồn mình được dịch là “người phải kiêng ăn”)

Theo phương diện lịch sử, chúng ta biết rằng cả 3.500 năm, dân tộc Do Thái luôn giữ lễ YOM KIPPUR, đại lễ chuộc tội như là một ngày kiêng ăn. Chúng ta cũng có quyền của Tân ước cho việc nầy. Sách Công vụ 27 : 9, một đoạn sách mô tả cuộc hải hành của Phaolô đi Lamã : “ Trải lâu ngày, tàu phải chạy nguy hiểm ( vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi)”. Chữ “ Kiêng ăn” ở đây là ngày đại lễ chuộc tội, luôn luôn nhằm vào cuối tháng chín hoặc đầu tháng 10, ngay khi bắt đầu mùa đông. Chúng ta thấy từ Tân ước, ngày Đại lễ Chuộc Tội luôn luôn được kỷ niệm như là ngày kiêng ăn. Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự của Ngài phải hạ linh hồn họ xuống trước mặt Ngài bằng một ngày kiêng ăn tập thể. Đó là sự quy định ngày Đại Lễ Chuộc Tội ngày thiêng liêng nhất của người Do Thái.

Ta hãy lưu ý 2 sự kiện : Trước hết, trong trường hợp nầy, kiêng ăn là sự hưởng ứng đối với sự tha thứ và tẩy sạch của Đức Chúa Trời . Đức Chúa Trời đã sắp đặt một kỳ lễ mà qua đó Thầy tế lễ Thượng phẩm phải đi vào nơi chí thánh của Đền thờ để làm lễ đền tội. Thứ hai, sự đền tội chỉ có hiệu quả cho những người tiếp nhận nó qua sự kiêng ăn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời thực hiện phần việc của Ngài, nhưng loài người phải làm phần việc của họ. Điều nầy là thật trong nhiều việc phải giải quyết với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm phần việc của Ngài, nhưng Ngài mong muốn một sự đáp ứng từ phía chúng ta, và nhiều lần sự đáp ứng mà Đức Chúa Trời mong muốn từ phía chúng ta là sự kiêng ăn. Đức Chúa Trời đòi hỏi điều nầy cách tuyệt đối ở tất cả dân sự của Ngài thời Cựu ước. Bất cứ ai không kiêng ăn trong ngày Đại lễ Chuộc Tội đều phải bị cắt đứt và không còn được làm thành viên của dân sự Đức Chúa Trời.

Kế đến, chúng tôi muốn đề cập việc thực hành sự kiêng ăn trong đời sống Chúa Jêsus và Hội thánh Tân ước.© 1999-2017 Tinlanh.Ru