Ham mến sự trên trời

Article Index

stairwaytoheaven-d-4dAnh chị em thân mến, đoạn Kinh thánh sau đây đã theo tôi suốt chặng đường tin theo Chúa từ khi tôi còn là một cơ-đốc nhân non trẻ, và đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn thử thách. Vì nó giúp tôi luôn định hướng đúng cuộc sống mình, nhất là khi cần có quyết định quan trọng.

Cô-lô-se 3:1-4

Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

Khi tin nhận Chúa Jê-sus thì chúng ta đã được sống lại, có phải ai cũng đã nhận thức được điều này?

“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:5-7)

Chúa Jê-sus nói rằng Ngài là Sự Sống Lại và Sự Sống: “Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:25-26)

Hãy lưu ý thứ tự trong câu nói của Chúa Jê-sus. Chúng ta tưởng mọi người đều đang sống cả, mà thực ra chưa có sự sống, vì ai chưa sống lại trong Chúa thì chưa có sự sống thật sự, sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin nhận Chúa, được sống lại đế sống đời sống mới, sanh ra làm con trong nhà Đức Chúa Trời, với mục đích sống mới, và sức sống mới.

TÌM MỤC ĐÍCH SỐNG MỚI

Chúa Jê-sus đã nói rằng chúng ta phải tái sanh lại để được vào nước Đức Chúa Trời, nghĩa là được nhận biết Đức Chúa Trời và được sống sự sống thiên đàng. Và cũng vì được tái sanh bởi Đức Chúa Trời, nên chúng ta thành con cái của Ngài (Giăng 1:12-13). Nếu ai gọi mình là con Đức Chúa Trời, thì phải sống với mục đích làm sáng danh Cha mình, mở mang vương quốc Cha mình, và cùng phục vụ với các anh chị em mình làm công việc của Đại gia đình!

Có thể điều này đối với ai đó là bí mật, nhưng tôi xin nói: chúng ta được Chúa để ở lại tiếp tục sống trên đất, rồi Ngài ban phước cho, để chúng ta làm chứng về Đức Chúa Trời. Chính vì mục đích đó mà Chúa ban cho chúng ta quyền năng mới. Quyền năng Đức Thánh Linh!

Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Chính vì mục đích đó mà Chúa ban phước làm đời sống con cái Ngài trở nên khác biệt, được phước hạnh và bình an, từ ích kỷ được thay đổi trở thành người đầy tình yêu thương.© 1999-2017 Tinlanh.Ru