CHÚA chỉ dẫn bước đường

CHUA chi dan cac buoc duong

Nhiều người sợ không dám đến gần Đức Chúa Trời vì lo ngại tôn giáo hà khắc sẽ bóp nghẹt những khát vọng cuộc sống, nhưng niềm tin cơ-đốc sống động thật ra rộng lớn và cởi mở hơn thế nhiều. Đó là một cuộc sống đầy khát vọng cao đẹp, khi con người được đồng hành với Đức Chúa Trời.

Ai đã biết Chúa qua mối tương giao chân thành, thì cũng biết tin cậy Ngài trong việc lựa chọn đường lối hướng đến những ước mơ tốt lành thầm kín của mình. Tại sao chúng ta biết chắc được sự giúp đỡ đó? Vì Chúa đã nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. (Thi 139:13) Và thậm chí đến cả những ước mơ của chúng ta cũng đã được biết trước và tính đến trong chương trình của Ngài nữa!

Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. (Châm ngôn 16:9)

Vậy nên, người khôn ngoan thì biết tin tưởng mà trình thưa với Chúa mục đích mà mình mong đến, còn Ngài sẽ sắp đặt và chỉ dẫn các bước đi tốt nhất cho người công bình được thỏa lòng ước mong. Kể cả điểm đến cuối cùng nơi cõi đời đời nữa!

Thi-thiên 37:3-5 VI1934
Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.

Amen!

MS Trần Quốc Hùng
Tinlanh.Ru
Sống tin kính, sống khôn sáng© 1999-2017 Tinlanh.Ru