Tôi từ Đức Chúa Trời ra!

Tin lành sẽ thể hiện quyền phép của mình, khi chúng ta lấy những lời trong đó và áp dụng chúng cho cuộc sống ngày hôm nay. Nào, hãy cùng nhau sống trong hiện thực của thời hiện tại. Ngày hôm nay sự cứu rỗi là dành cho mọi người. Thế gian đang sẵn sàng lắng nghe chúng ta. Hãy tự nói với chính mình: "Tôi ở đây! Tôi là nhân tố ảnh hưởng trên Quả đất này! Tôi là người đáng kể!"

Đức Chúa Trời cứu chúng ta và khiến chúng ta trở nên kẻ đi cứu người. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta và khiến chúng ta trở nên nguồn phước. Đức Chúa Trời nâng cao chúng ta và biến chúng ta thành người biết nâng cao người khác. Đức Chúa Trời tốt với chúng ta, nên chúng ta tốt với những người xung quanh. Bạn được kêu gọi đến một cuộc đời mới như vậy, và không có con đường nào để quay lại (cuộc đời cũ – ND). Không thể về hưu nghỉ trốn khỏi cuộc đời mới. Tại sao tôi lại ra từ Đức Chúa Trời? Đó là ý tưởng của Ngài chứ không phải là của tôi. Ngài tìm kiếm tôi khi tôi chẳng tìm kiếm Ngài. Ngài làm hoà với tôi, khi tôi không chờ đợi hoà bình. Ngài đã mong muốn tôi, khi tôi không muốn Ngài.

Chúng ta đã lại trở thành bạn với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được đem về lại địa vị trước kia chúng ta được. Bây giờ tôi đại diện chi Ngài vì tôi là người của Jê-sus. Tôi trước đây trống rỗng và không có mục đích, nhưng tôi bây giờ là một tạo vật mới với cuộc đời mới. Bạn có thể nói tôi là một con người không có quá khứ. Tôi thuộc về một giống người mới trên Quả đất, những người được tái sanh. Tôi là công bình, vì tôi là thành quả của sự công bình. Tôi thánh, bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, và tôi sanh ra từ sự thánh của Ngài. Tôi được sinh bởi hạt giống không hề hư nát (1 Phi-e-rơ 1:23).

Bây giờ tôi không cắm rễ trong tội lỗi. Tôi không cắm rễ trong thất bại. Tôi không cắm rễ trong sự nghèo đói. Tôi được chính Đức Chúa Trời trồng.

Trong thời Cựu Ước người ta suy nghĩ theo một cách khác. Giê-rê-mi có nói với Đức Chúa Trời: "Tôi không thể, vì tôi còn quá trẻ." Ê-sai có nói: "Tôi không thể, vì tôi là một người với miệng lưỡi dơ bẩn." Đa-vít có nói: "Tôi không thể, vì con người là ai trước mặt Ngài?" Nhưng Chúa Jê-sus thì khác hẳn. Ngài nói: "Ta Hiện Hữu. Ta Có thể. Ta đến từ Đức Chúa Trời Cha. Cha Ta làm, và Ta cũng làm." Chúa Jê-sus đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết suy nghĩ về mình theo một cách mới.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru