Tập trung chú ý vào Lời Chúa

SmithWigglesworthNgười đã được báp-têm Thánh Linh là người mang sứ mạng đã nhận từ Chúa Jê-sus. Anh ta biết sự kêu gọi dành cho mình và chương trình cho cuộc đời mình. Đức Chúa Trời phán bảo anh ta rõ ràng và anh ta có thể nghe thấy không lầm được. Ngợi khen Chúa Trời về những tri thức đã cầm giữ tôi chắc chắn nơi Lời Chúa, và tôi không lay động trước bất kỳ một cơn gió bão nào.

Sự tỏ ra của Chúa Jê-sus bởi Đức Thánh Linh đem đến cho hồn tôi đưa tôi đến một trạng thái mà tôi sẵn sàng thậm chí chịu chết cho Lời Chúa, nếu điều đó là cần thiết.

Các bạn hãy nhìn xem thí dụ ba chàng thanh niên Do-thái đã từ chối thờ lạy ông thần của nhà vua, và họ đã nói rằng:

"Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua.
Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.
Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng." (Đa-ni-ên 3:16-18)

Khi một người sống và hành động trong Đức Thánh Linh, thì anh ta không vội vã mà chạy đến các nguồn tài nguyên tự nhiên và cũng không trông cậy vào chúng nữa, cho dù lò lửa có nóng gấp bẩy lần hơn bình thường, điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với con người đã nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Hàm sư tử cũng không thể gây sợ hãi cho con người đã hàng ngày mở cửa sổ mình nói chuyện với Cha trên trời. Những người sống trong Thánh Linh đã được tách ra khỏi thế gian này, ý nói là họ dù sống trong thế gian nhưng không bị ô nhiễm bởi cái ác của nó.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru