Sống thành công (e-book)

Quyển sách này là một bộ sưu tập những bài giảng của mục sư Yonggi Cho được xuất bản thành sách. Những chủ đề được ông chia xẻ rất cần thiết cho một đời sống cơ-đốc thành công như ý Chúa.

Mời các bạn tải về đọc và chia xẻ cho người khác...

Sống thành công


© 1999-2017 Tinlanh.Ru