Việc Quan Trọng Trước Tiên (E-Book)

Đây là một quyển sách dành cho những người mới tiếp nhận Chúa, là một chương trình nhỏ gọn để học theo mà bắt đầu gây dựng đời sống đức tin mình trong vòng 28 ngày. Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Việc Quan Trọng Trước Tiên (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru