Thẩm quyền người tin (e-book)

Cơ-đốc nhân chúng ta phải biết xử dụng thẩm quyền thuộc linh mà Chúa Jê-sus đã ban cho mình để giành chiến thắng trong cuộc chiến với các thế lực tà linh. Đây là điều mà mỗi cơ-đốc nhân muốn trưởng thành đều phải nhận thức được. Quyển sách này của các tác giả quen thuộc với bạn đọc Tinlành.Ru là A.L. và Joyce Gill sẽ trang bị cho các bạn thứ vũ khí thuộc linh cần thiết đó.

Bài 1 Biết Kẻ Thù Của Bạn

Bài 2 Thẩm Quyền Trên Đất

Bài 3 Kế Hoạch Lừa Dối Của Satan

Bài 4 Sự Đến Của Chúa Giêxu-Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Bài 5 Chúa Giêxu Thi Hành Chức Vụ Với Thẩm Quyền

Bài 6 Từ Thập Tự Giá Đến Ngai Vinh Hiển

Bài 7 Thẩm Quyền Phục Hồi Nhân Loại

Bài 8 Chiến Lược của Satan

Bài 9 Hội Thánh Và Thẩm Quyền

Bài 10 Chìa Khóa Vương Quốc

Bài 11 Danh Chúa Giêxu

Bài 12 Đắc Thắng Trong Trận Chiến Thuộc Linh

 

 

Bài 1

Biết Kẻ Thù Của Bạn

Bài 2

Thẩm Quyền Trên Đất

Bài 3

Kế Hoạch Lừa Dối Của Satan

Bài 4

Sự Đến Của Chúa Giêxu-Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Bài 5

Chúa Giêxu Thi Hành Chức Vụ Với Thẩm Quyền

Bài 6

Từ Thập Tự Giá Đến Ngai Vinh Hiển

Bài 7

Thẩm Quyền Phục Hồi Nhân Loại

Bài 8

Chiến Lược của Satan

Bài 9

Hội Thánh Và Thẩm Quyền

Bài 10

Chìa Khóa Vương Quốc

Bài 11

Danh Chúa Giêxu

Bài 12

Đắc Thắng Trong Trận Chiến Thuộc Linh© 1999-2017 Tinlanh.Ru