An bình cho Gie-ru-sa-lem và Việt nam

Bài hát "An bình Giê-ru-sa-lem" (Shalom Jerusalem) với giai điệu Do-thái được cơ-đốc nhân trên cả thế giới biết đến và vẫn hát khi cầu nguyện cho Dân sự của Đức Chúa Trời. Vì đó là làm theo tinh thần của Lời Chúa dạy

Thi thiên 122:6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.

Nhưng dân sự Chúa ngày nay là Hội thánh của Ngài, khi hát bài này chúng ta cũng nhớ đến Hội thánh Chúa từ những người Việt nam và cầu nguyện cho đất nước chúng ta.

 

 

Lời bài hát

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem

An bình ôi an bình Giê-ru-sa-lem

Giê-ru-sa-lem

Giê-ru-sa-lem

Bình an, bình an

An bình, ôi an bình Giê-ru-sa-lem

 

Cầu xin an ninh đến với quê hương Việt nam

Cầu xin an ninh khắp Bắc Trung Nam Chúa tuôn tràn

Cầu xin ơn Cha chúc phước cho muôn dân lầm than

Chúa ôi khắp nước Nam khao khát danh Ngài

Việt nam bình an

Việt nam mừng vui

Tình yêu tràn dâng

Thánh Linh ôi xin Ngài rộng mở thiên đàng

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru