Cười mà Khóc

Hoàng Đế Anh Hen-ri 8 nằm trên giường bệnh. Người cận thần thân tín nhất và là bạn thân của vua tới thăm, trong khi nói chuyện, vua nói:

- Hỡi bạn, đã đến lúc ta phải đi rồi.

- Đi đâu? - bạn vua hỏi.

- Ta không biết đi đâu.

- Thế khi nào vua lại quay lại? - viên cận thần hỏi.

- Không bao giờ trở lại nữa.

- Ai đi cùng vua?

- Không có ai cả.

- Vua có tiền mang theo không?

- Không.

- Nơi đó vua có định ở lâu không?

- Vĩnh viễn ở đó.

- Và bệ hạ không biết những gì tiếp theo?- viên cận thần hỏi.

- Không - vua trả lời.

- Ôi! vua của tôi! trước đây tôi nghĩ rằng tôi là kẻ ngu dại nhất, nhưng bây giờ người đó lại là vua, bởi vì bệ hạ bây giờ đi mà không biết đi đâu và không có người đưa rước!


© 1999-2017 Tinlanh.Ru