Hãy kêu cầu sự giải cứu!

Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.
Thi thiên 30:2

Một trong số những tính chất của Thánh-Kinh mà thường đem lại phước hạnh cho tôi, đó là sự đơn giản đặc biệt khác thường của nó. Điều đó thể hiện ra trong những lời khẳng định sâu sắc nhất, được diễn đạt bằng những lời ít ỏi và giản dị.


Trong suốt Thánh-Kinh Đức Chúa Trời bày tỏ Mình ra là Đấng Chữa bệnh cho dân sự của Mình. Ngài đã tuyên bố với Y-sơ-ra-ên sau khi giải cứu họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Ai-cập) rằng: "Ta là Đức-Giê-hô-va - Đấng chữa bệnh cho ngươi" (Xuất Ê-díp-tô ký 15:26). Điều này có thể dịch ra thành: "Ta là Đức-Giê-hô-va - Bác sĩ của ngươi". Mười hai thế kỷ sau đó Ngài khẳng định: "Ta là Đức-Giê-hô-va - Ta không hề thay đổi" (Ma-la-chi 3:6).
Trong Tân Ước Gia-cơ đã viết cho các cơ-đốc nhân: "Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha" (Gia-cơ 5:14-15).
Tôi cảm tạ Chúa vì các bác sĩ, các y tá, và tất cả những ai giúp đỡ những người đau ốm bênh tật. Nhưng Đấng chữa bệnh đầu tiên - là chính Đức Chúa Trời. Các kênh dẫn của sự chữa lành có thể khác nhau, nhưng bao giờ cũng một Cội nguồn.
Có thể bạn đang sống với một căn bệnh nào đó, với một gông cùm nào đó của thân thể, một gánh nặng mà Chúa rất vui lòng tháo gỡ ra khỏi bạn. Bạn chưa bao giờ có ý nghĩ kêu cầu với Chúa? Hãy lắng nghe cái giản dị của những lời này: " Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi". Đôi khi chúng ta không để ý đến những cái thật là giản dị và ở ngay bên cạnh mình.
Sao lại không tin tưởng việc lành bệnh của mình nơi Chúa? Tôi đã làm như vậy nhiều lần, và Ngài đã chữa lành cho tôi. Tôi tin là Ngài cũng làm đúng như vậy cho bạn.

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, Ngài là Đấng tạo nên con, và là Đấng Cứu chuộc con. Con tin tưởng việc Ngài cứu linh hồn con, và con cũng tin tưởng việc Ngài chữa lành thân thể con.

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru