Nhóm tế bào thành công (e-book)

Mục sư Yonggi Cho chia sẻ về những bí quyết mà Chúa đã bày tỏ cho mình để xây dựng một mô hình Hội thánh thành công, tăng trưởng và đầy sự sống trong quyển sách đặc biệt này

Những kinh nghiệm của mục sư Cho cho chúng ta thấy, Tin lành của Chúa Je-sus Christ không bao giờ thất bại. Những tiềm năng ẩn giấu trong Tin lành cho điều kiện đặc biệt của người Triều tiên đã được những tôi tớ Chúa người Triều tiên khám phá ra để đem lại sự phấn hưng cho đất nước mình.

Về phần chúng ta là những người Việt tin yêu Chúa, chúng ta cũng có thể tìm được phương cách để xây dựng niềm tin cơ-đốc sống động trong đông đảo cộng đồng dân tộc Việt nam. Là khi chúng ta sẽ tìm kiếm và cầu nguyện với Chúa hết lòng.

Nhóm tế bào gia đình thành công


© 1999-2017 Tinlanh.Ru