Tin lành động chạm

Tin-lanh-dong-cham
Tinlanh.ru - Tin lành động chạm

"Nếu Tin lành của bạn không động chạm được lòng người khác, thực tế là nó chưa động chạm được đến lòng bạn!" - Curry R. Blake

Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Ðức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. - (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. (Mác 16:20)

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru