ƠN CHỮA LÀNH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

healing_handsHiện nay Đức Chúa Trời có còn muốn chữa lành tất cả những ai cần ơn chữa lành như trước đây Ngài đã làm không? Ngăn trở lớn nhất của đức tin đối với nhiều người tìm kiếm ơn chữa lành trong thời đại chúng ta là họ không biết chắc về sự kiện là Đức Chúa Trời muốn chữa lành mọi người. Hầu như mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời có chữa lành một số người, nhưng có nhiều điểm trong nền thần học hiện đại đã ngăn trở con người không biết những gì Kinh Thánh dạy cách rõ ràng rằng ơn chữa lành được sắm sắn cho mọi người.

Chúng ta không thể nào mạnh dạn tuyên bố bởi đức tin một phước lành nào đó trong khi chưa biết chắc rằng Đức Chúa Trời có hứa điều đó hay không, bởi vì chỉ khi nào biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời rồi tin cậy và hành động thì mới có thể tuyên bố các phước lành của Đức Chúa Trời.

Hãy Đọc Giao Ước

Nếu muốn biết một người để lại điều gì trong lời di chúc, chúng ta đọc tờ di chúc đó. Nếu chúng ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời về bất cứ vấn đề gì thì chúng ta hãy đọc giao ước của Ngài. Giả sử có một phụ nữ nói, "Chồng tôi là người rất giàu và đã qua đời. Tôi ước ao muốn biết anh ấy có viết di chúc để lại gì cho tôi hay không". Tôi sẽ trả lời với bà ấy "Tại sao bà không đọc tờ di chúc đó để xem thử?"

Giao ước giống như là di chúc của một người. Kinh Thánh bao gồm giao ước và ý muốn sau cùng của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài để lại cho chúng ta tất cả các phước lành của ơn cứu chuộc. Bởi vì nó là giao ước và ý muốn sau cùng của Ngài, nên các giấy tờ sau này nếu ai đó thêm vào đều là giấy giả.

Nếu ơn chữa lành có trong ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, mà ta lại nói Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho mọi người như giao ước của Ngài ghi lại rõ ràng, thì ta đã thay đổi giao ước (di chúc) rồi, tức là thay đổi sau khi người để lại di chúc qua đời.

Giê-xu không chỉ là Đấng đã chết sau khi để lại di chúc, mà Ngài còn sống lại và cũng là Đấng trung bảo của giao ước ấy (Hê 9:15;12:24). Ngài là Đấng biện hộ cho chúng ta (1 Gi 2:1-2). Ngài không cắt cớ để lấy tài sản của chúng ta như là một số luật sư ở đời này có thể làm. Ngài là đại diện của chúng ta tại bên hữu Đức Chúa Trời.

Đọc các sách Phúc-âm, những sách ghi lại những lời giảng dạy và công tác của Đấng Christ, là cách tốt nhất để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Giê-xu là sự thể hiện thực tế ý muốn của Cha. Cuộc đời của Ngài vừa là một khải thị, vừa là một thể hiện về tình yêu và ý muốn không đổi của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời cho chúng ta.

"Nhóm Từ" Làm Mất Đi Đức Tin

Khi Giê-xu đặt tay trên mỗi người bệnh và chữa lành họ, là Ngài đang bày tỏ và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là ý muốn dành cho tất cả mọi người.

Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến đế thực hành ý định của Ngài.

Hê 10:7

Vì Ta từ trời xuống không phải làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý Đấng đã sai Ta.

Giăng 6:38

Mọi sự Giê-xu đã làm cho nhân loại khổ đau khi Ngài thi hành chức vụ trên đất là một khải thị trực tiếp về ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. F.F Bosworth có nói trong cuốn sách của ông - "Christ the Healer" (Christ - Đấng Chữa bệnh):

Có lẽ không ai bảo thủ hơn các học giả của Hội Thánh Anh Giáo. Do đó có một uỷ ban được lập ra để nghiên cứu về đề tài chữa bệnh thân thể. Sau ba năm nghiên cứu truy tìm cả trong Kinh Thánh lẫn trong lịch sử, sau đó họ báo cáo lại cho Hội thánh rằng ơn chữa lành mà Giê-xu đã thực hiện là một khải thị ý muốn của Đức Chúa Trời Trời cho con người . Bởi vì họ khám phá ra rằng: ý muốn của Ngài đã được khải thị đầy đủ. Họ báo báo thêm: Hội Thánh không cần phải cầu nguyện cho người bệnh bằng cụm từ làm mất đi đức tin, tức là nói "Nếu Chúa muốn..."

Ông Bosworth nói tiếp: "Sứ diệp được dạy trong các sách phúc-âm là sứ diệp về ơn chữa lành trọn vẹn cả hồn lẫn xác cho tất cả mọi người đến với Ngài. Nhiều người ngày nay nói "Tôi tin ơn chữa lành, nhưng tôi không tin ơn ấy dành cho mọi người". Nếu ơn chữa lành không dành cho mọi người, thì làm sao chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin ?

Trong số hết thảy những người tìm kiếm ơn chữa lành từ Đấng christ khi Ngài còn thi hành chức vụ trên đất, thì chỉ có một người đã cầu nguyện xin chữa lành hằng cụm từ, "Nếu Chúa Muốn..." đó là một người phung bị xã hội ruồng bỏ trong Mác 1:40, một người lúc này chưa biết Đấng Christ có muốn chữa lành ông hay không.

Chỉnh lại điều không chắc

Điều trước tiên Đấng Christ đã làm là chỉnh lại điều không chắc bằng cách khẳng định với ông "Ta Muốn." Không còn là "nếu Chúa muốn" mà đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, người phung nói, "nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con." Giê-xu trả lời "Ta muốn" (Mác 1:4 1).

Bạn hãy giải quyết điều này một cách vĩnh viễn : Đức Chúa Trời muốn chữa lành người bệnh. Nếu Ngài muốn chữa lành một người, thì Ngài cũng muốn chữa lành mọi người.

Ngài không muốn cho một ai hư mất (II Phierơ 3:9)

Giacơ hỏi: Có ai trong anh chị em yếu đau? (Giacơ 5: 14). "Ai" là có cả bạn, nếu bạn bị bệnh. Kinh thánh nói về những người đã bị rắn cắn, dù ai bị rắn cắn khi nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết (Dân 21:9). Bây giờ cũng vậy hễ ai nhìn xem Đấng Christ là Đấng cứu chuộc đều dược cứu - được chữa lành. Khi xét về những ích lợi của công tác cứu chuộc thì mọi người đều có cùng một cơ sở ngang nhau. Những từ bất cứ ai và hễ ai muốn luôn luôn dùng để mời gọi những người chưa tin đến để được cứu. Những từ hễ ai , mọi người, hết thảybất cứ ai dùng để mời gọi những người bệnh và đau yếu đến để được chữa lành.© 1999-2017 Tinlanh.Ru