Ba điều ước

praying_handsAnh chị em thân mến

Thuở niên thiếu, ba điều ước là câu chuyện cổ tích khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng hồi hộp theo dõi.

Tôi nhớ “Ba hạt dẻ dành cho lọ lem” - câu chuyện phim thần thoại đã ấn tượng mạnh thời thơ ấu.

Và tôi cũng còn nhớ câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng qua bài thơ của nhà thơ Pus-kin, với kết cục không may cho ông cụ vì đã dại dột nghe theo lời bà vợ để đòi hỏi được như vị thần mà chiếm hữu cả con cá vàng, đến nỗi cuối cùng họ đánh mất hết những gì đã cầu ước được.

Những câu chuyện cổ tích ngụ ngôn đó có những ý răn dạy đạo đức nào đó, nhưng chúng ta sẽ không nói đến ở đây, tôi chỉ nhắc đến chúng vì lý do muốn cho anh chị em thấy – con người ai cũng có rất nhiều những ước muốn khác nhau.

Nhưng, điều mà ít ai nghĩ đến là nếu phải lựa chọn, thì ba ước muốn nào là quan trọng nhất trong cuộc đời?

Giá như có một vị thần, đến cho chúng ta ba điều ước, thì chúng ta sẽ ước muốn điều gì? Hay là sẽ lãng phí ba điều ước đó?

Không phải điều ước nào con người nghĩ ra cũng là điều tốt. Tin Chúa không phải là cầu được ước thấy như nhiều người nghĩ. Nhiều khi điều chúng ta cầu xin mà chưa nhận được lại dạy cho chúng ta nhiều gấp mấy lần những lời cầu nguyện được nhận ngay lập tức. Chúng ta học sự nhịn nhục, còn sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Còn sự trông cậy không bao giờ làm chúng ta phải bị hổ thẹn (Rô-ma 5:4-5).

Chúa đặt để ước mơ tốt lành vào trong lòng con người, và đó còn gọi là khải tượng. Để rồi chúng ta khao khát khải tượng đó, vươn đức tin mình ra để nắm lấy sức Chúa mà làm thành.

Vậy bây giờ bạn ước điều gì? Hoặc là hãy thử tìm câu trả lời cho những câu hỏi:

Điều gì Chúa có thể làm cho bạn?

praying-for-wisdomKinh thánh đáp: Ê-phê-sô 1:20 Vả, Ðức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,

Vậy là điều Chúa có thể làm cho chúng ta vượt xa hơn cao hơn vô cùng trí tưởng tượng của mỗi người chúng ta

Vậy thì còn câu hỏi khác:

Điều gì Chúa muốn làm cho bạn?

Rô-ma 8:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Câu trả lời của Lời Chúa là: Mọi sự tốt lành đã ban trong Chúa Jê-sus. Bạn tin nhận Con Đức Chúa Trời, bạn có quyền xin và nhận mọi điều tốt lành từ Chúa.

Rõ ràng là người tin Chúa không phải chỉ được phép có ba điều ước, chúng ta có thể cầu xin Chúa Cha thiên thượng của mình hàng ngày, và Ngài thì lắng nghe chúng ta. Cho nên, điều chúng ta chia sẻ với nhau ở đây không phải là cách cầu nguyện và nhận được lời hứa, mà điều gì là điều quan trọng nhất trong đời sống mà chúng ta phải không ngừng hướng tới.

Tôi muốn giúp anh chị em thấy phải có lựa chọn đúng thứ tự ưu tiên trong cuộc sống mình – cái gì là giá trị thật, cái gì không, để không bỏ lỡ cơ hội như ông già biển cả, đổi những điều quí giá lấy những ước muốn ích kỷ vô lối của một bà già. Vì ai cũng chỉ có một cuộc sống, một quỹ thời gian nhất định. Đi với Chúa cũng phải biết tin và nhận từ Chúa điều gì thực sự quan trọng. Xây dựng đời sống mình trong Chúa cũng phải nhắm vào những chất liệu thực sự bền vững và giá trị.

Hơn nữa, nếu chúng ta nhận được cho mình, thì chúng ta mới giúp người khác nhận được. Khi ra đi đem Tin lành đến cho mọi người, chúng ta đem Đức Chúa Trời đến với họ. Chúng ta giúp họ tin và bám lấy Đấng có thể làm mọi điều trổi hơn vô cùng mọi điều mà một con người có thể cầu xin và suy tưởng. Hay như một số người khác mà chúng ta có thấy, Đức Chúa Trời với họ chỉ là một bài giảng? Hay chỉ là những giáo lý giáo điều? Hay chỉ đưa người ta đến với một tổ chức tôn giáo?

Tôi muốn nhắc anh chị em ghi nhớ ba điều quan trọng nhất, mà chúng ta có thể nhận và giúp người khác nhận (trọng tâm của sứ điệp Tin lành của chúng ta), đó là điều sứ-đồ Phao-lô đã căn dặn:

1 Cô-rinh-tô 13

9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.

13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

Phao-lô đang nói về sự nhận thức của cơ-đốc nhân, đi từ sự non trẻ lên sự trưởng thành, từ sự chưa trọn vẹn hướng lên sự trọn vẹn, và càng lớn lên trong Chúa, càng thấy chỉ còn có ba điều chính yếu nhất. Đức tin - Sự trông cậy - Tình yêu thương. Nói bằng ngôn ngữ hiện đại: Niềm tin – hy vọng – tình yêu. Người chín chắn trưởng thành trong Chúa phải biết theo đuổi ba điều này, ba điều ước về ba phẩm chất sẽ làm đời sống chúng ta thật sự giàu có dư dật cả về đời sống vật chất và quan trọng hơn là cả về đời sống tâm linh.

Đây cũng không phải là đoạn Kinh thánh duy nhất có nói đến tầm quan trọng của ba điều nói trên:

1 Tê-sa 1:2-3 2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Ðức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3 vì trước mặt Ðức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta;

1 Tê-sa 5:8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ

Sau đây xin giới thiệu ngắn gọn để anh chị em làm quen với những khái niệm này, nhờ chính Kinh thánh giải thích.

1. Đức tin – tin Đức Chúa Trời

Biết chắc điều mình đương trông mong, là bằng cớ của điều mắt không nhìn thấy

Hê-bơ-rơ 11:1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

Tin là lối sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người tin cậy và tìm kiếm Chúa sẽ luôn được phần thưởng từ Ngài.

Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Chúng ta còn tin để bám vào lời hứa của Ngài mà được quyền phép cho ngày hôm nay. Như Áp-ra-ham thời xưa đã tin chắc để lời Chúa hứa được thành trên đời sống mình – ông đã được đứa con sanh ra theo Lời hứa để nối dõi và thừa kế cả sản nghiệp đức tin mà Chúa đã ban cho mình.

Rô-ma 4:21 vì tin chắc rằng điều chi Ðức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

Ai tin thì người đó mạnh dạn mà đến tìm sự giải cứu giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, giống như người đàn bà Ca-na-an, vốn không có quyền lợi như dân sự của Chúa, không có phần trong giao ước, mà vẫn tin được rằng quyền phép Chúa cũng sẵn sàng cho mình:

Ma-thi-ơ 15:28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Có đức tin thì không có sự gì mà chẳng làm được

Ma-thi-ơ 17:20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

Ma-thi-ơ 21:22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.

Đức tin là quyền phép để người tin Chúa chúng ta chiến thắng thế gian này.

1 Giăng 5:4-5 “vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?”

2. Trông cậy – hy vọng vào một tương lai tốt lành,

Khác với đức tin, để chúng ta được nhận Lời Chúa hứa cho ngày hôm nay, Trông cậy (hy vọng) là để giúp chúng ta sống hướng tới ngày mai. Giữ lòng Tin cậy trong cả những điều mình không biết, chưa hiểu rõ.

Chúng ta trông cậy vào sự sống đời đời, một đời sau tốt lành, một phần thưởng trên thiên đàng. Đó chính là sợi dây nối chắc chúng ta với Neo của linh hồn mình.

Hê-bơ-rơ 6: 19:20 “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Ðức Chúa Jêsus đã vào như Ðấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

Như vậy trông cậy, hy vọng làm vững lòng chúng ta. Chúng ta trông cậy cả trong hoạn nạn. Và biết chắc ai Trông cậy Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị hổ thẹn

Rô-ma 5:1-5

1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Ðấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Ðức Chúa Trời.

3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Sự Trông cậy đó cũng nhờ ân điển Chúa ban cho chúng ta

2 Tê-sa 2:16-17 Nguyền xin chính Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Ðức Chúa Trời Cha chúng ta, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

Sự trông cậy giữ cho lòng chúng ta luôn có khát vọng sống. Người Nga có nói “hy vọng chết sau cùng” – nghĩa là hy vọng quan trọng sống còn đối với đời sống tinh thần của con người. Thật sự là con người còn sống còn hy vọng, nhưng thật đáng buồn thay cũng có lúc hy vọng của người có thể chết – khi họ không gặp được Đấng mà họ có thể tin cậy hoàn toàn. Lúc đó con người mới thật là hết hy vọng.

Phước hạnh thay là niềm trông cậy của chúng ta sẽ không bao giờ tắt. Hy vọng chúng ta sống vì nó đặt vào Đấng Hằng sống.

1 Phi-e-rơ 1

3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

Bây giờ, chúng ta nói đến điều còn lại, cũng là điều đặc biệt hơn. Vì đôi khi trong thực tế, chúng ta phải lựa chọn giữa những điều mình muốn, thí dụ như nếu chỉ được hai điều ước bạn sẽ chọn điều nào? Nếu chỉ được một điều ước, ta cần phải chọn điều nào?

cross

3. Tình yêu thương – bản tính của Đức Chúa Trời


Điều quan trọng hơn cả là tình yêu thương, vậy tình yêu thương là gì?

1 Cô-rinh-tô 13

1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

Vì trong tình yêu thương có đức tin và sự trông cậy

Đức tin là tin và biết tình yêu thương của Chúa đối với mình

1 Giăng 4:16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.

Đức tin hành động bởi tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương thì đức tin cũng vô nghĩa.

Ga-la-ti 5:6 Vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.

Sự Trông cậy đến khi tình yêu thương Chúa chan chứa trong lòng chúng ta

Rô-ma 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, vấn đề mấu chốt là không chỉ cầu xin Chúa yêu mình, vì đằng nào thì Chúa cũng đã, vẫn và sẽ yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời. Mà chúng ta cần cầu xin để lòng mình có được tình yêu thương theo kiểu của Chúa.

Quan trọng là chúng ta kính yêu Chúa. Và yêu thương con người. Cả luật pháp chỉ gói gọn trong hai điều đó mà thôi.

Ma-thi-ơ 22

37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.

Té ra là chúng ta ước mong sao cho mình có tình yêu thương của Chúa để yêu như Chúa đã yêu. Khi đó sẽ có đức tin, sẽ có hy vọng, sẽ có phép lạ, sẽ có sự biến đổi trong lòng con người và trong cả đời sống của họ.

1 Giăng 4

7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Ðức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Ðức Chúa Trời và nhìn biết Ðức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương. 9 Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

Chúa Jê-sus đã ban cho chúng ta một điều răn mới

Giăng 13:34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.

Đấy là lời răn mới của Tân Ước, điều răn thứ 11, mà phản ánh cả 10 điều răn trong luật pháp Cựu Ước

Rô-ma 13

9 Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, mà mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. 10 Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

Như vậy, chúng ta đã nhận thức ra trong lời Chúa dạy về Ba điều mình cần phải ước, ba điều quan trọng nhất cần phải đồng hành với người con cái Chúa trong cuộc đời, để chúng ta thực sự được phước, được kết quả, và được trưởng thành xứng đáng với Chúa. Đức tin - Sự trông cậy - Tình yêu thương

Chúc anh chị em được tấn tới và đời sống anh chị em được thêm nhiều những bông trái tốt lành đó.

 

Mục sư Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru