Sự tỏ ra

Article Index

Các bạn thân mến,

Có những điều diễn ra trong đời sống mà chúng ta còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhất là những gì liên quan đến chuyện đức tin. Không rõ vì sao, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tin nhận Chúa, và chúng ta biết chắc rằng mình đã được cứu. Không hiểu tại sao, nhưng lòng chúng ta biết chắc rằng Jê-sus là Con Đức Chúa Trời Hằng sống, Ngài đã giáng sinh xuống trần để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và cái chết, bởi vì Ngài đã chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, rồi đã được chôn, nhưng đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Đó là điều mà cơ-đốc nhân ở khắp mọi nơi đều biết chắc, và cứ đến dịp lễ Phục sinh lại vui sướng mà đón mừng ngày Chúa sống lại.

Vậy nhưng các bạn có thấy không, khi những sự việc đó diễn ra vào thời kỳ hai ngàn năm trước, chẳng ai trong số chúng ta có mặt ở đó cả. Vậy mà chúng ta biết! Vâng, cứ như là chính chúng ta đã có mặt ở đó! Thật kỳ lạ, nhưng đó là một phép lạ tuyệt vời, tức là điều mầu nhiệm trong niềm tin cơ-đốc, mà đối với những người chẳng tin lại là một điều rồ dại vì không thể lý giải bằng suy nghĩ bình thường.

Phước cho ai chẳng thấy mà tin, Chúa Jê-sus đã phán vậy sau khi Ngài sống lại hiện ra cho các môn đồ của Ngài, để trả lời cho đòi hỏi của một môn đồ tên làù Thô-ma, ông ta đòi phải được thấy Chúa tận mắt, tay phải được rờ vào vết thương trên người Ngài thì ông mới chịu tin.

Các bạn yêu dấu ơi, có những lúc chúng ta cần dừng lại, và nhờ Lời Chúa giải thích cho chúng ta hiểu về những ơn mà chúng ta đã nhận, để chúng ta biết cách tiếp tục lớn lên trong đức tin nữa. Từ đức tin lại dẫn đến đức tin thêm nữa.
Bài viết này muốn chia sẻ với các bạn về cốt lõi của đức tin chân thật trong Chúa. Theo ngôn ngữ Kinh thánh thì khái niệm đó gọi là sự tỏ ra. Hoặc cũng có thể gọi đó bằng những từ ngữ như: sự bày tỏ, sự mặc khải, sự mở ra, tỏ ra, khải thị - chung qui lại đó là những từ nói về sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người về những sự kiện trong thế giới thuộc linh. Đó là kết quả của một hành động siêu nhiên do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động đến tâm linh của một con người, khiến cho con người đó trong tận cõi lòng mình nhận biết được chân lý thuộc linh, mà thông thường không thể dùng trí óc mà nhận thức được. Đức Chúa Trời là chủ động, con người là nhân tố đón nhận tác động đó.

Để thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề này, mời các bạn đọc một đoạn trong Tin lành theo Lu-ca, là khi Chúa Jê-sus tuyên bố:

Lu-ca đoạn 4
18. Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
19. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.

Một trong những mục đích mà Ngài nêu ra - đó là rao Tin lành cho kẻ mù được sáng. Rõ ràng là Ngài không chỉ nói về những người bị bệnh mù mắt thuộc thể ở đây, vì nếu vậy thì lẽ ra Ngài đã liệt kê cho đủ tất cả danh sách các loại bệnh tật mà Ngài đã và sẽ chữa lành trên đất này, và thực ra về việc chữa lành bệnh Ngài đã nhắc đến trong việc rao cho kẻ bị ma quỉ cầm giữ và ức hiếp được tự do. Ở đây Chúa nhấn mạnh đến sự mở mắt thuộc linh cho chúng ta. Để chúng ta từ những kẻ mù loà thuộc linh có thể được mở mắt và nhìn thấy được những điều mà trước kia mình không thể thấy nếu không có Đức Chúa Trời.

Hãy xem lại, làm thế nào mà mình nhận ra được Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời? Có phải là nhờ suy luận, nhờ theo số đông? Không! Hay là nhờ lời kể về Chúa, nhờ uy tín của người khác, nhờ những bằng chứng này khác? Có, nhưng chưa đủ!
Nhờ sự tỏ ra của Đức Chúa Trời! Chúa tỏ ra cho lòng chúng ta biết để mà chúng ta tin!

Ma-thi-ơ 16
15. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?
16. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.
17. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.
18. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ [hòn đá], ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá [tảng] nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
19. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.© 1999-2017 Tinlanh.Ru