Ngày Ngũ tuần...

pentecost-nora-kelly-irelandNgày Ngũ tuần được coi chính là ngày khai sinh Hội thánh Chúa Jê-sus. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên những môn đồ của Chúa Jê-sus, từ một nhóm người nhỏ bé yếu đuối và run sợ trước thế gian, họ đã biến đổi thành những thánh đồ mạnh mẽ, và đã ra đi để đảo lộn được thế gian này cho Đức Chúa Trời.

Rõ ràng là khi Đức Chúa Trời đến ở cùng chúng ta và ở trong chúng ta, thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta một quyền phép mới để làm tiếp công việc của Chúa Jê-sus trên đất.


Đầu tiên, Thánh Linh đến với một con người thì Ngài tái sanh lại con người đó. Ngay sau khi Chúa Jê-sus sống lại Ngài đã đến với các môn đồ, và ban cho họ Thánh linh sự sống, cùng với sự sống đời đời.
Giăng 20:19-21
19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sự dân Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.
21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh.

Trong buổi đó, Chúa cũng định hướng luôn cho môn đồ (và cả mọi người sẽ tin nhận Chúa như chúng ta sau này) là chúng ta sẽ có vinh dự được làm tiếp sứ mạng của Ngài trên đất.
Nhưng ngay sau đó Chúa dặn các môn đồ rằng Ngài chưa kết thúc công việc trong đời sống của họ, và Ngài cũng chưa muốn họ đi chừng nào họ chưa nhận được quyền phép từ trên cao. Đó là điều Lu-ca đã ghi lại trong sách Phúc Âm.
Lu-ca 24:46-49
46 Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47 và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48 Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, 49 còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.

Sau đó Lu-ca lại ghi một lần nữa lời nhắn nhủ về quyền phép mới sẽ được ban xuống của Chúa Jê-sus trước khi Ngài chia tay với các môn đồ và được cất lên trời:
Công vụ 1:4-8
4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh... 8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.


Thánh Linh giáng xuống những con người tin Chúa thì sanh ra Hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Hội thánh là sự nhóm lại của một tập thể. Hội thánh là hội những kẻ được Đức Chúa Trời chọn. Hội thánh là thân thể của Chúa Jê-sus trên đất, để làm tiếp tục công việc của Ngài.
Chúa Jê-sus đã làm xong phần việc quan trọng nhất, không con người nào có thể làm được. Đó là sự hy sinh thân mình chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã chịu đóng đinh và chịu chết, ngày thứ ba đã sống lại.
Bây giờ Ngài truyền lệnh cho thân thể Ngài, là chúng ta trong cả tập thể và mỗi cá nhân – làm nhân chứng cho Ngài trên đất. Để chúng ta rao truyền về sự kỳ diệu cho người khác biết - Tin lành về những điều Chúa Jê-sus đã làm xong và Thánh Linh Chúa muốn làm sao để con người nhận được kết quả của những điều đó – cứu rỗi linh hồn họ và ban cho họ sức sống mới để sống thành công, quyền phép mới để làm công việc Chúa.

pentecost© 1999-2017 Tinlanh.Ru