Người phụ nữ mù 15 năm được sáng mắt

Người phụ nữ này đã được chữa lành bởi quyền năng của danh Chúa Jê-sus trong một buổi truyền giảng Tin lành của Nhà truyền giảng (Evangelist) Reinhard Bonnke tại Gboko, Nigeria!

 

 

 

P.S. Đề nghị bạn nào có thể dành chút thời gian dịch thoát ý những lời đối thoại trong video này và ghi xuống dưới trong mục nhận xét, để ai ko nghe được tiếng Anh có thể hiểu được. BĐH Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru