Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

1 Cô-rinh-tô 4:20

Năng lực thật

Nang luc nuoc Troi

1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

Cái khác biệt ở đạo Đức Chúa Trời với tôn giáo loài người là ở chỗ năng lực. Năng lực của Đức Chúa Trời, quyền phép sự sống lại hành động trong đời sống người tin Chúa.

Vậy nên chúng ta càng phải chú ý tìm kiếm Chúa để nhờ cậy quyền năng Ngài mà làm cho vững nước thiên đàng trong lòng mình.

Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà tỏ bông trái lành trong đời sống mình, như lời Chúa dạy nhé!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin © 1999-2017 Tinlanh.Ru