Sự Cung Ứng Của Đức Chúa Trời Qua Sự Chữa Lành (e-book)

Sự chữa lành - có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mọi người không? Quan điểm của Đức Chúa Trời về tật bệnh là như thế nào? Có phải sự chữa lành là một phần trong mạng lệnh Tin lành? Các sứ đồ đã tin và làm theo như thế nào? Chúng ta có thể tin và làm theo như thế nào?

Xin giới thiệu với các bạn một quyển sách về chủ đề chữa lành giúp bạn tự học Kinh thánh và trả lời cho những câu hỏi đó:

Sự Cung Ứng Của Đức Chúa Trời Qua Sự Chữa Lành (e-book)

Tác giả: A.L. & Joyce Gill

MỤC LỤC

Bài một Cái nhìn của Đức Chúa Trời về đau yếu và bịnh tật 5
Bài hai Sự chữa lành trong Đấng Cứu Chuộc 20
Bài ba Chúa Jêsus - gương mẫu của chúng ta 35
Bài bốn Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài 48
Bài năm Chữa lành qua sự đặt tay 63
Bài sáu Lời công bố của chúng ta 75
Bài bảy Chữa lành qua hành động và cầu-nguyện 88
Bài tám Chữa lành từ bên trong 101
Bài chín Đức Thánh-Linh và ân tứ của Ngài 114
Bài mười Nhận lãnh và giữ gìn sự chữa lành của bạn 126


© 1999-2017 Tinlanh.Ru