Mở trí, mở lòng

jesus_praying 1Anh chị em yêu quí,

Trong lời cầu nguyện đầu năm, chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa mở rộng bờ cõi mình, tức là mở mang cho công việc và tầm ảnh hưởng của Chúa trên đời sống bản thân và qua đó đến đời sống những người lân cận. Nhưng khi chúng ta đã cầu xin Chúa ban phước và mở mang cho đời sống mình, thì lúc Chúa đưa cơ hội đến, có chắc là chúng ta đã sẵn sàng nắm bắt được chúng hay chưa?

Vì năm mới chúng ta đã bước vào này sẽ chẳng có những ngày giống y nguyên như cũ, mà sẽ chỉ có những ngày hoàn toàn mới. Sẽ có những sự thay đổi nào đến đối với chúng ta? Có những nếp nghĩ cũ, xu hướng cũ, lối đi và cách làm cũ nào cần phải đổi mới, để chúng ta có thể theo kịp với thời đại?

Người khôn ngoan là người biết suy xét, có tầm nhìn xa, và mở trí mở lòng cho những thay đổi cần thiết để trưởng thành. Và người khôn ngoan là người biết nhờ cậy Đức Chúa Trời soi dẫn mình trong tương lai đó. Vì duy nhất chỉ có Đức Chúa Trời nắm giữ tương lai trong bàn tay Ngài, và Cha thiên thượng của chúng ta luôn mong muốn dẫn dắt con cái Ngài đến được những đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình lặng đã được Chúa dự trù sẵn.

Người cơ-đốc nhân trưởng thành, là người luôn có lòng khao khát được gần Chúa và lớn lên trong sự hợp tác với Đức Chúa Trời. Để ý Chúa được thành. Hàng ngày chúng ta nhớ lời Chúa Jê-sus dạy và chúng ta cầu nguyện:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời

Danh Cha được nên thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời...”

Vậy mà nếu để ý, thực tế vẫn sẽ thấy chủ yếu là cơ-đốc nhân chỉ xin “cho ý con được nên”.

Muốn thành công, phải có tầm nhìn phù hợp với những gì Chúa sẽ làm.

Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh để dẫn dắt và chỉ bày cho chúng ta những việc sẽ đến. Nhưng nhiều khi con người có tầm nhìn hạn chế đã không hiểu được và không nắm bắt được điều Chúa muốn ban cho mình. Và nhiều lần trong Kinh thánh chúng ta đọc thấy dân sự Chúa đã bỏ lỡ những cơ hội để hiện thực hóa những kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho họ.

Xin Chúa mở trí mở lòng chúng con, đó là lời cầu nguyện mà chúng ta thường cầu nguyện. Vì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã cầu cho mọi tín đồ để được Chúa ban thần trí và con mắt của lòng họ được soi sáng (xem Ê-phê-sô 1:17-18), chúng ta cũng cần biết áp dụng cho mình. Nhiều anh chị em dùng chính lời cầu nguyện đó mà cầu cho bản thân, nhưng nếu chính người đó chưa sẵn sàng mở trí và mở lòng mình, thì chưa có điều gì xảy ra với họ cả.

 

Phải mở trí mở lòng để được Cha thiên thượng dẫn dắt

 

Trước tiên, phải biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi một người con của Ngài. Mọi tâm tư và nỗi niềm của chúng ta đều động chạm đến lòng của Cha thiên thượng.

Thi thiên 56

8 Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?

9 Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; Tôi biết điều đó, vì Ðức Chúa Trời binh vực tôi.

Và nếu như mỗi người cha trên đất quan tâm và chăm sóc con cái mình, thì Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa. Chúa muốn giúp đỡ chúng ta được vào đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh bằng những đường lối công bình của Ngài, chứ không phải theo cách của chúng ta. Xin nhắc lại, bằng đường lối công bình của Chúa!

Thi thiên 23

1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Hãy có ước mơ của mình, nhưng hãy phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời.

Thi thiên 37: 5 Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.

Đừng sợ ước mơ tốt lành, và cũng đừng sợ giao ước mơ của mình vào trong tay Chúa.

Thí dụ - chúng ta mong được công việc có thu nhập ổn định, vừa với sức, hợp với khả năng của mình, để giúp cho tương lai – điều đó Cha thiên thượng có muốn và sẽ giúp chúng ta không?

Chúng ta xin sức khỏe cho bản thân, để làm việc và sống hạnh phúc, điều đó Cha có muốn ban không?

Chúng ta muốn qua đời sống và công việc mình làm sáng danh Chúa, để người ta phải nhìn vào chúng ta mà tôn kính Cha, điều đó có được Chúa ủng hộ không?

Chúng ta muốn dư dật để đóng góp cho công việc Chúa (tạo việc làm cho con cái Chúa, giúp mọi người được đến với Hội thánh, gây dựng quỹ cho công việc Chúa trong Hội thánh) – điều đó Cha có muốn giúp cho không?

Hơn nữa, chúng ta mong muốn công việc và để có thời gian để đi hầu việc Chúa, đến với Hội thánh, đi cầu nguyện, cùng tham gia công tác truyền giảng và chăm sóc con cái Ngài, liệu điều đó có đẹp lòng Cha không?

Hãy ao ước, hãy lựa chọn, nhưng hãy hết lòng nhờ sự chỉ dẫn của Chúa.

Châm ngôn 16:9 Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

Nhiều người sợ tìm kiếm ý Chúa để làm theo, vì tưởng rằng Chúa muốn ép buộc điều gì thiệt thòi cho họ. Nhiều người không hầu việc Chúa, vì nghĩ rằng như thế họ sẽ lo được cho đời sống mình nhiều hơn. Đấy là cách suy nghĩ dại dột nhất.

Ma-la-chi 3

16 Bấy giờ những kẻ kính sợ Ðức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Ðức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Ðức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. 17 Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. 18 Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Ðức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.

Không những Chúa sẽ ủng hộ những người có lòng hầu việc Ngài, mà Chúa còn muốn chúc phước đặc biệt cho đời sống họ, để ai cũng phân biệt được hầu việc Chúa sẽ được ơn của Ngài cả trong đời này và đời sau như thế nào.

Vậy, những ước mơ càng đưa chúng ta đến gần Chúa, càng làm sáng danh Chúa, càng mở mang công việc Ngài trên đất sẽ càng được Cha thiên thượng của chúng ta muốn giúp đỡ và làm thành.

 

Để noi theo sự dẫn lối, trước tiên phải sẵn lòng vâng lời

 

jesus_prayingÝ Chúa cao hơn ý người, và đường lối của Ngài cũng cao hơn đường lối con người như trời cao hơn đất.

Ê-sai 55

8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Vì vậy lẽ thường là Chúa làm những điều con người không hiểu ngay được. Cho nên giữ cho lòng mình có thái độ tuân phục là khôn ngoan. Cứ mỗi khi mình thấy điều không hiểu, thay vì chống đối, tốt nhất cứ tuân phục. Sẵn lòng vâng lời, để được sản vật tốt nhất của đất, và để không bị nuốt bởi gươm.

Ê-sai 1:19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhứt của đất. 20 Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Ðức Giê-hô-va đã phán.

Xin nhắc lại: Chúa luôn quan tâm giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta.

Ý tưởng Chúa là tốt lành cho chúng ta, và đường lối Ngài sẽ dẫn chúng ta đạt đến ước mơ của mình.

Trong khuôn khổ ý Chúa có cả vũ trụ của sự tự do.

Đừng dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý Chúa là thể nào

Ê-phê-sô 5:17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.

Đặc biệt người hầu việc Chúa càng cần phải học được sự dẫn dắt của Ngài

Hơn nữa, nếu muốn đưa dắt nhiều người khác về với sự công bình của Chúa, chúng ta phải học cách nhận được sự bày tỏ của Chúa về đường lối của Ngài.

Thi thiên 103:7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

Người dân sự biết các công việc Chúa, nhưng không biết đường lối Ngài nên vẫn thường xuyên lằm bằm và chống lại sự dẫn dắt của Chúa qua Môi-se, thậm chí có lúc cả A-rôn cũng bị sức ép của đám đông mà đã dựng tượng bò vàng chống nghịch ý Chúa.

Đừng chạy theo con người, đừng chỉ đi theo phép lạ, mà hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúa muốn phục vụ chứ không chạy theo các nhu cầu của con người. Nếu Chúa chỉ chạy theo nan đề và nhu cầu của mọi người, thì ma quỉ sẽ không ngừng đâm chỗ này chọc chỗ kia và Chúa sẽ phải chạy theo nó hay sao?

Ngược lại – Chúa lập nền sự cứu rỗi – qua Chúa Jê-sus, vạch con đường công chính – tức là điều răn Ngài, bày tỏ rõ ý chỉ của Ngài và kêu gọi chúng ta đi trong đường lối đó. Ai đi theo đường lối đó sẽ bình an, chắc chắn, ma quỉ không xâm phạm được, và đời sống người đó càng đi lên và càng gần Chúa, còn ai cứ thích đi rẽ ngang sang bên cuối cùng sẽ phải tự nhận ra mà quay về.

Ê-sai 35

8 Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. 9 Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy,

Ý của Đức Chúa Trời, ý của chính mình, và ý của người ta. Bạn sẽ theo ý nào?

 

Thế nào là mở trí mở lòng?

 

6948497-Đừng in trí, tức là đừng có định kiến. Nói theo cách loài người là ĐỪNG ĐỊNH KIẾN, BẢO THỦ. Đừng vội vã xét đoán.

1 Ti-mô-thê 5:21 Trước mặt Ðức Chúa Trời, trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.

Có khi nào Chúa phải chịu thua sự bảo thủ cố chấp của con người không? Có chứ - thi dụ điển hình là Gia-cốp.

Có phải lúc nào số đông dân sự Chúa cũng là đúng không? Hãy nhớ lại trường hợp mười người đi do thám xứ nói phản, chỉ có hai người có đức tin – nhưng dân sự lại nghe theo số đông, và bị mất cơ hội vào đất hứa. Và khi họ đã bỏ lỡ cơ hội rồi, sau đó có muốn sửa sai cũng không được nữa. (Dân số ký 14) Sau khi bị Chúa khiển trách về sự vô tín, họ lại tự ý ra quân đi đánh chiếm xứ, nhưng đã thất bại ê chề vì lúc đó Chúa không còn ở cùng họ nữa.

Dân sự thời đó đã không vào được đất hứa đúng hạn. Đó là bài học nhắc rằng nhiều điều tốt lành đến trễ hoặc không đến, vì lỗi của chúng ta.

Họ phải hy sinh mất mát nhiều nơi đồng vắng vì thái độ ngỗ nghịch. Nhiều mất mát không đáng xảy ra, vì sự bất tuân phục của chúng ta.

Họ đòi một con người làm vua khi mà Đức Chúa Trời muốn là Vua cho họ. Nhiều áp lực và gánh nặng vô lý vẫn còn chỉ vì chúng ta sợ con người mà không sợ Đức Chúa Trời.

Họ chạy theo các thần tượng để cả xứ nhiều lần bị rủa sả... Nhiều thần tượng trong lòng phải được đánh đổ trước, rồi chúng ta mới có thể được phước của Đức Chúa Trời.

Muốn tăng trưởng, lớn lên, trong sự khôn ngoan suy xét, để hiểu được hơn đường lối của Đức Chúa Trời và được Chúa dẫn đưa để đạt đến những điều mới và lạ mình chưa từng nếm trải, phải có một tâm trí và tấm lòng rộng mở.

Khi chúng ta sẵn lòng nghe, Đức Chúa Trời sẽ phán

 

Bốn cách để luôn được sự dẫn dắt của Chúa

 

1 Tê-sa 5:19-22

19 Chớ dập tắt Thánh Linh;

20 chớ khinh dể các lời tiên tri;

21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.

22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

Đoạn Kinh thánh nhắc đến bốn cách mà qua đó con người có thể tìm được ý Chúa và sự dẫn dắt của Ngài cho bản thân để mà noi theo

 

1. Đừng dập tắt Đức Thánh Linh

 

Đức Thánh Linh đến ở trong lòng cơ-đốc nhân, để chúng ta có thể nhờ Ngài mà đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào.

jesus-child-28Giăng 16

13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.

Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, tức là mọi chân lý.

Đức Thánh Linh sẽ lấy những điều từ Chúa Jê-sus mà bày tỏ cho chúng ta.

Đức Thánh Linh sẽ báo cho chúng ta những sự phải đến

1 Cô-rinh-tô 2:11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Ðức Chúa Trời.

Nhưng người trần xác thịt sẽ không tự nhiên mà hiểu được Thánh Linh. Điều cảnh báo lớn nhất qua lịch sử dân tộc Do-thái (hình ảnh của dân sự Chúa thời Tân Ước) là họ thường xuyên cứng lòng chống lại Thánh Linh – tức là chống lại ý chỉ và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Công vụ 7:51 Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Ðức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy!

Thậm chí ngay cả khi Ê-tiên nói thẳng những lời cáo trách đó cho họ, những người ngồi trong tòa công luận đã bịt tai lại mà bắt người để giết chết đi.

Điều đó xảy ra vì bản tính con người xác thịt cứng lòng và hay nổi loạn với Đức Thánh Linh. Là những người đã chống cự và cuối cùng bắt bớ giết Chúa Jê-sus, thì họ cũng không ngán các môn đồ của Ngài.

Kể về sự bắt bớ Thánh Linh trong lịch sử Hội thánh hiện đại. Đó là lịch sử tái khám phá và đấu tranh vì chân lý Lời Chúa. Tất cả những điều đó đã xảy ra vì con người đã in trí trước những định kiến, mà không mở lòng để Thánh Linh đem lại một sự thay đổi tươi mới.

Trong đời sống cá nhân, mỗi khi Lời Chúa đem sự bày tỏ đến, cũng đều gặp sự chống đối. Thường là khi con người phải bỏ đi một thói quen xấu, một nhận định sai lầm ngược với chân lý Lời Chúa, lúc đó có sự chống đối dữ dội.

Vậy nên chúng ta phải học cảm nhận Đức Thánh Linh. Khi cầu nguyện không chỉ nói mà lắng nghe, để phát triển linh cảm của tâm linh mình với tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngài.

Khi nói đến cầu nguyện, phải hiểu rộng hơn là không chỉ cầu xin, cũng không chỉ là cầu thay, mà cầu nguyện tương giao, mà là cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa và ý Ngài dành cho mình. Người Do-thái vẫn biết rằng mỗi ý nghĩ thầm hướng lên Đức Chúa Trời được coi là lời cầu nguyện. Vì thế Chúa Jê-sus mới dạy rằng những điều chưa nói ra khỏi miệng Ngài đã biết hết rồi.

Vì vậy nên càng phải cần tập cầu nguyện để tương giao, và biết tìm kiếm Chúa.

Không nhất thiết phải là người tâm linh cao, biết nhiều Lời Chúa mới được nghe sự dẫn dắt của Thánh Linh. Quan trọng là có tấm lòng nhu mì, khiêm nhường, nhạy cảm biết lắng nghe.

 

2. Chớ khinh dể những lời tiên tri

 

Khi nói đến những lời tiên tri, phải biết rằng cách hiểu của người Do-thái đó là lời Chúa phán qua một vài con người được Chúa xử dụng, xức dầu để truyền đạt lại ý Ngài cho nhiều người khác.

Ý ở đây không hạn hẹp bởi những lời tiên tri chép trong Kinh thánh đâu, mà là những lời được Chúa phán qua các tôi tớ của Ngài.

Những người được Chúa xức dầu, đang đảm nhận trước Chúa vai trò lãnh đạo tâm linh, những người anh chị em có ân tứ và kinh nghiệm đi trước để chỉ bảo dẫn dắt đời sống chúng ta, họ đã được Chúa đặt ở trong Hội thánh Ngài không phải là không có nguyên cớ. Đây lại là một kênh truyền tin vô cùng quan trọng mà Đức Chúa Trời dùng để giao tiếp với con cái của Ngài.

Uy tín chức vụ của người được xức dầu luôn được Đức Chúa Trời nhấn mạnh qua Cựu Ước. Hình ảnh rõ nét là cây gậy trổ hoa của A-rôn, nói về sự xức dầu lựa chọn, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Cô-rê đã gây sự tranh cạnh và lằm bằm trong mười hai chi phái, và Đức Chúa Trời đã làm rõ ai là kẻ được Ngài lựa chọn.

Dân số 17

6 Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là mười hai cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. 7 Môi-se để những gậy đó trong Trại bảng chứng trước mặt Ðức Giê-hô-va.

8 Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng, xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhơn chín

Còn trong Hội thánh Tân Ước – Đức Chúa Trời đã ban những ân tứ chức vụ

Ê-phê-sô 4

11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ

Năm ân tứ chức vụ là những con người được ơn đặc biệt, mà Chúa ban cho Hội thánh. Cả trong hai thư gửi Ti-mô-thê và Tít, sứ đồ đều dặn phải lấy quyền đầy đủ mà dạy dỗ, giữ mình đừng để ai khinh dể vì bất cứ lý do nào (trẻ tuổi). (1 Tim 4:12; Tít 2:15). Ân tứ đó là món quà của Chúa cho Hội thánh, cho nên cần tiếp nhận bởi đức tin.

Ai tiếp nhận một tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri. Lời tiên tri đó sẽ động chạm lòng người đã tiếp nhận và sinh ra đức tin để biến đổi cuộc sống con người đó.

 

3. Hãy suy xét mọi việc, điều gì lành thì giữ lấy

 

jesus-in-light-largeChúng ta phải suy xét bằng chính những kiến thức mình đã nhận được trong Lời Chúa. Và không để cho người khác ảnh hưởng đến mình. Người trưởng thành thì phải biết suy xét. Hê-bơ-rơ 5:14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.

Khi nói đến suy xét, là chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn chân lý của Lời Chúa, coi đó là thẩm quyền tối cao, chứ không dựa vào những quan điểm của đời.

Không thể đẹp lòng tất cả mọi người được. Nhưng ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, người đó sẽ được ơn cả trước mặt con người. Gương mẫu của việc biết suy xét – đó là Thi thiên 119

59 Tôi tư tưởng về đường lối tôi, Bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa.

97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.

98 Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.

99 Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.

100 Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa.

101 Tôi giữ chơn tôi khỏi mọi đường tà, Ðể gìn giữ lời của Chúa.

105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

130 Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.

Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng miễn là xây dựng trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta cần suy xét lựa chọn đó có hợp với Lời Chúa không. Có ảnh hưởng đến uy tín của danh Chúa không. Có đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, có phát triển những ân tứ (khả năng, mặt mạnh) của mình không. Giống như chúng ta dò sóng la bàn, nếu những hướng nào trái Lời Chúa và lòng bất an, thì lập tức phải bỏ đi. Nếu càng nghĩ càng thấy hợp Lời Chúa thì sẽ cầu nguyện tiếp theo hướng đó để nhờ Thánh Linh dẫn dắt.

Khi cầu nguyện và suy xét với lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta đanh chỉnh sóng cho lòng mình để dễ bắt đúng làn sóng của Đức Thánh Linh hơn, vì Thánh Linh sẽ không bao giờ phán điều gì trái với Lời Chúa.

 

4. Điều gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi

 

Điều ác giỏi cám dỗ, và cũng giỏi trá hình. Nó sẽ mượn mọi lý do tốt đẹp hào nhoáng để tô vẽ và che đậy, cho nên muốn phân biệt nó phải biết dò sâu trong lòng mình, tức là lương tâm mình.

Rô-ma 2:15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.

Ý tưởng con người có lúc thì cáo trách, có lúc thì lại bênh vực mình. Chỉ có lương tâm con người vốn biết phân biệt thiện ác, sẽ giúp chúng ta tránh được những điều ác.

Cho nên, ngay cả khi còn chưa biết nhiều Lời Chúa, chưa biết nghe theo tiếng nói của Đức Thánh Linh, chúng ta vẫn có thể nghe theo tiếng nói của lương tâm, ngay trong tâm linh mình.

Châm ngôn 20:27 Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Ðức Giê-hô-va, Dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.

Nhờ sự sáng Chúa đã thắp lên trong tâm linh mỗi người, chúng ta vẫn có thể phân biệt mà tránh được mọi cạm bẫy của cái ác đang rình rập xung quanh để xô đẩy chúng ta đến những quyết định và hành động sai lầm.

Khi Lời Chúa nhấn mạnh rằng - Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi - thì đó là chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc dễ tránh được những điều ác dù đã khéo ngụy trang. Và thậm chí những việc chúng ta dự định làm, nếu có thể gây cớ vấp phạm cho người khác, có vẻ ngoài giống như là điều ác, thì cũng phải tuyệt đối tránh không làm.

 

Giữ cho tâm trí và lòng mình luôn rộng mở

 

Anh chị em thân mến, để tổng kết, xin nhắc lại - người tin Chúa là người sống bởi đức tin, chứ không phải là người đa nghi và luôn ngờ vực mọi điều.

Vì chúng ta tin Chúa, nên chúng ta tin tưởng mà tìm kiếm và noi theo sự dẫn dắt của Cha thiên thượng. Chúng ta tránh mọi điều ác, để tìm kiếm điều lành. Và chúng ta biết rằng tự do trong Chúa sẽ mở ra cho chúng ta cả một chân trời mà những ai bị trói buộc bởi tội lỗi trong hành động và tư tưởng sẽ không bao giờ đạt đến được.

Hãy mở trí mở lòng, hãy dâng lên Chúa ước mơ của mình, và hãy phó thác đường lối của mình vào trong tay Chúa.

Và Ngài sẽ chỉ dẫn các bước của anh chị em.

 

Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru