Chiều trên đồi Gô-gô-tha (Karaoke)

"Chúa tôi cô-đơn, lặng lẽ mang thập hình

Bước lên trên đồi, lòng như tan vỡ với muôn sầu đau"

Tác giả Đặng Ngọc Quốc như muốn qua lời bài hát này chia sẻ những sự đau đớn trong tâm hồn mà Chúa phải chịu trên đường lên thập tự giá chịu hy sinh cứu chuộc chúng ta.

Cảm ơn Chúa về những con cái Chúa đã chia sẻ bài hát này

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru