Chúa hằng chăn giữ (karaoke)

My Father Watches Over Me
Tác giả: Rev. W. C. Martin
Lời tiếng Việt:Nguyễn Hữu Bình
Hòa âm: - HD-Linh
Karafun: WhiteDove

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru