Con đường người công bình

con duong nguoi cong binh

Biết theo Chúa là chọn đường đi trong sự sáng. Được soi sáng tâm linh và nhận thức, bạn biết cách nhờ ơn Chúa làm ra thay đổi, cho đường đời mình càng sáng mãi thêm lên!

Châm-ngôn 4:18-19 VI1934
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu

- Sống tin kính, sống khôn sáng© 1999-2017 Tinlanh.Ru