Con đường kẻ dại

con duong ke ngu dai

Biết kính sợ Chúa Trời để lắng nghe lời răn, suy xét và nhận thức lỗi lầm của mình mà ăn năn, thì đấy là khôn sáng. Người như vậy sẽ nhờ được ơn phước Chúa cứu giúp và sửa đổi mình.

Còn người dại thì sao?

Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 19:3

- Sống tin kính, sống khôn sáng.© 1999-2017 Tinlanh.Ru