Uy quyền của Danh Jê-sus (E-Book)

Mục sư và nhà truyền giáo Ulf Ekman chia xẻ về điều cốt lõi của đức tin và quyền phép mà Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là danh của Chúa Jê-sus.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ, dành cho mỗi một cơ-đốc nhân, để nhận biết và xử dụng uy quyền của Danh Chúa Jê-sus vào một cuộc sống đắc thắng.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Uy quyền của Danh Jê-sus (E-Book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru