Có một người hầu việc Chúa đã nhận xét - mỗi một cuộc phấn hưng trong lịch sử đều bắt đầu từ một khải thị (một sự tỏ ra) tươi mới của Đức Thánh Linh.

Để cho phấn hưng đến trên đất nước mình, chúng ta cần học hỏi nhiều điều qua các sứ giả phục hưng thời nay. Mà một trong những đại diện lớn - đó là mục sư Yonggi Cho - mục sư chủ nhiệm của Hội thánh lớn nhất thế giới. Ông chia sẻ cho chúng ta biết về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong đời sống và chức vụ của mình - khi ông bắt đầu nhận ra được một điều gì đó đặc biệt về Đức Thánh Linh.

Chính điều này đã hoàn toàn biến đổi sự hầu việc Chúa của ông và đưa nó lên một mức hoàn toàn mới với sự tươi mới, quyền năng và các ân tứ của Đức Thành Linh.


Có một cái có thể cản trở bạn rất nhiều trong đời sống noi theo Chúa - đó là khi bạn không biết rõ ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Bạn có thể sẽ vâng theo Lời Chúa với sự sợ hãi chứ không phải là sự vui lòng, bạn có thể sẽ tìm kiếm những tai nạn và thử thách để chứng tỏ mình là người chịu khổ vì Danh Chúa. Hoặc bạn cũng có thể do dự trước nhiều thử thách hy sinh, bạn lo lắng về những điều thiệt hại vật chất khi phải vâng theo Lời Chúa... chỉ vì bạn không biết mình vốn được sinh ra để hưởng phước hạnh của Chúa Trời.

Quyển sách của mục sư Yonggi Cho sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin, vượt qua mọi vật cản mà đạt đến được một cuộc sống phước hạnh thật sự trong Chúa.


Thế nào là một người đàn ông thực thụ? Vì Đức Chúa Trời có một hình mẫu cho những người đàn ông cơ-đốc - người cha và người lãnh đạo, người thầy tế lễ, người lãnh trách nhiệm chính trong gia đình...

Thế gian mời chào chúng ta bằng những mẫu người hùng của họ - nhưng chúng không phải là khải tượng đúng đắn về một người đàn ông trong Chúa Je-sus...


© 1999-2017 Tinlanh.Ru