Bạn có dám tin Ngài không?

SmithWigglesworthBạn có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến người chết sống lại không? Tôi đã nhiều lần được nhìn thấy điều đó. Bất kể là theo các định luật tự nhiên thì Sa-ra không có hy vọng gì sanh được một đứa con, nhưng Áp-ra-ham vẫn có hy vọng đó. Đôi khi ma quỉ có thể làm mờ trí chúng ta và xen vào nhận thức của bạn, điều đó sẽ đem bóng đêm đến trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có khả năng biến đổi hiện trạng đó, nếu bạn cho phép Ngài hành động. Hãy từ bỏ hết mọi cảm xúc vô tín, hãy tin Đức Chúa Trời. Bạn có mong muốn được sự động chạm của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời sẽ động chạm đến bạn.
Áp-ra-ham có một mối quan hệ thật tuyệt vời với Đức Chúa Trời. Hiện trạng càng trở nên khó khăn hơn, thì ông càng vui mừng hơn. Và, vốn không hề yếu đuối trong đức tin, ông không tính đến thân thể của chính bản thân mà đã được gần trăm tuổi. Ông cũng không tính đến bệnh son sẻ (vô sanh) của Sa-ra, "chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, những càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời." (Rô-ma 4:20).
Và bầy giờ hãy nhìn xem đức tin của Áp-ra-ham được mô tả trong câu Thánh-Kinh tiếp theo: "vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được." (Rô-ma 4:21).
"Chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi..." Đức Chúa Trời biết rồi. Ngài đã có kế hoạch. Ngài đã có con đường. Chỉ có điều bạn có dám tin Ngài không?


© 1999-2017 Tinlanh.Ru