Kiểu mẫu của sự công bình

SmithWigglesworthChúng ta cần phải sống trong ngọn lửa, chúng ta cần phải căm ghét tội lỗi, chúng ta cần phải yêu mến sự công bình, chúng ta cần phải sống với Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta cần phải trong sạch và không tì vết giữa những con đường quanh quẹo của thế gian này. Các bạn được yêu dấu ơi, Đức Chúa Trời muốn ấn chứng mọi điều các bạn đã đọc được về các sự thử thách, mà chúng lại chính là những phước hạnh vĩ đại nhất.
Đức Chúa Trời muốn biến chúng ta thành giống như Jê-sus. Hãy suy ngẫm về tính cách vĩ đại của Jê-sus, là Đấng đầu tiên đã làm chúng ta thành trong sạch và thánh khiết. Tôi nhìn thấy Chúa Jê-sus đã đi như thế nào với đầy quyền năng, và tôi cũng thấy rằng bạn, con cái Đức Chúa Trời, cũng đầy quyền năng. Chúa Jê-sus là Người đi đầu, là Kiểu Mẫu cho chúng ta.
Qua Chúa Jê-sus Đức Chúa Trời không cho chúng ta một kiểu mẫu mà không thể đạt đến được. Các bạn được yêu dấu ơi, Chúa Jê-sus căm ghét tội lỗi. Nếu tôi căm ghét tội lỗi, thì điều đó còn có giá trị hơn nhiều triệu bạc. Ôi, huyết của Chúa Jê-sus Christ, Con của Đức Chúa Trời, rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Các bạn được yêu dấu ơi, tôi tin là niềm hy vọng của Hội Thánh tương lai là ở trong sự thanh tẩy, trong sự bắt chước giống Jê-sus, trong sự thanh sạch của trái tim và thanh sạch của ý nghĩ. Khi người tín đồ đặt tay lên những người bệnh, thì ma quỉ không còn quyền gì nữa, và khi anh ta ra lệnh cho nó phải đi ra, sa-tan sẽ phải đi khỏi.
Sự cứu chuộc mới tuyệt làm sao! Một phép báp-têm mới tuyệt làm sao! Sự xức dầu mới tuyệt làm sao! Đó là đỉnh điểm của sự vui mừng không thể nào diễn tả nổi cho tâm hồn - tức là sống và tiến lên phía trước trong Đấng là cội nguồn sự tồn tại của chúng ta.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:VNI-Times; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru

Kieåu maãu cuûa söï coâng bình

Chuùng ta caàn phaûi soáng trong ngoïn löûa, chuùng ta caàn phaûi caêm gheùt toäi loãi, chuùng ta caàn phaûi yeâu meán söï coâng bình, chuùng ta caàn phaûi soáng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì chuùng ta caàn phaûi trong saïch vaø khoâng tì veát giöõa nhöõng con ñöôøng quanh queïo cuûa theá gian naøy. Caùc baïn ñöôïc yeâu daáu ôi, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán aán chöùng moïi ñieàu caùc baïn ñaõ ñoïc ñöôïc veà caùc söï thöû thaùch, maø chuùng laïi chính laø nhöõng phöôùc haïnh vó ñaïi nhaát.

Ñöùc Chuùa Trôøi muoán bieán chuùng ta thaønh gioáng nhö Jeâ-sus. Haõy suy ngaãm veà tính caùch vó ñaïi cuûa Jeâ-sus, laø Ñaáng ñaàu tieân ñaõ laøm chuùng ta thaønh trong saïch vaø thaùnh khieát. Toâi nhìn thaáy Chuùa Jeâ-sus ñaõ ñi nhö theá naøo vôùi ñaày quyeàn naêng, vaø toâi cuõng thaáy raèng baïn, con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng ñaày quyeàn naêng. Chuùa Jeâ-sus laø Ngöôøi ñi ñaàu, laø Kieåu Maãu cho chuùng ta.

Qua Chuùa Jeâ-sus Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng cho chuùng ta moät kieåu maãu maø khoâng theå ñaït ñeán ñöôïc. Caùc baïn ñöôïc yeâu daáu ôi, Chuùa Jeâ-sus caêm gheùt toäi loãi. Neáu toâi caêm gheùt toäi loãi, thì ñieàu ñoù coøn coù giaù trò hôn nhieàu trieäu baïc. OÂi, huyeát cuûa Chuùa Jeâ-sus Christ, Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, röûa saïch chuùng ta khoûi moïi toäi loãi. Caùc baïn ñöôïc yeâu daáu ôi, toâi tin laø nieàm hy voïng cuûa Hoäi Thaùnh töông lai laø ôû trong söï thanh taåy, trong söï baét chöôùc gioáng Jeâ-sus, trong söï thanh saïch cuûa traùi tim vaø thanh saïch cuûa yù nghó. Khi ngöôøi tín ñoà ñaët tay leân nhöõng ngöôøi beänh, thì ma quæ khoâng coøn quyeàn gì nöõa, vaø khi anh ta ra leänh cho noù phaûi ñi ra, sa-tan seõ phaûi ñi khoûi.

Söï cöùu chuoäc môùi tuyeät laøm sao! Moät pheùp baùp-teâm môùi tuyeät laøm sao! Söï xöùc daàu môùi tuyeät laøm sao! Ñoù laø ñænh ñieåm cuûa söï vui möøng khoâng theå naøo dieãn taû noåi cho taâm hoàn - töùc laø soáng vaø tieán leân phía tröôùc trong Ñaáng laø coäi nguoàn söï toàn taïi cuûa chuùng ta.© 1999-2017 Tinlanh.Ru