Chiến thắng thế gian

SmithWigglesworthChúng ta muốn được vững chắc ở trong Chúa đến mức không có điều gì trong thế gian này có thể xô đẩy chúng ta ra khỏi trạng thái hoàn hảo đó. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trong thế giới. Đức Chúa Trời cần đến những con người, mạnh mẽ trong Thánh Linh, đầy dẫy quyền năng. Đức Chúa Trời có những kế hoạch vĩ đại cho con người. Ngài đã định dùng quyền năng và ân điển của Mình để qua Con Ngài mà đưa nhiều con khác đến với vinh hiển.

Đức Chúa Trời là đấng ghen tương. Ngài mong muốn mãnh liệt để chúng ta nắm bắt được hơi thở của Thần Ngài. Ngài mong muốn mãnh liệt để chúng ta đồng hành trong sự hiệp nhất với Ngài, đến nỗi Đức Thánh Linh có thể hành động trong đời sống chúng ta và tẩy sạch nó bằng quyền năng Chúa, đem lại đức tin tươi mới, sự tỏ ra tươi mới từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu rằng, một khi đã được sinh ra từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể chiến thắng thế gian: “Vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?” (1 Giăng 5:4,5)

Bây giờ các bạn hãy đến với sách Khải huyền để hiểu sâu sắc hơn về chiến thắng: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Ðức Chúa Trời” (2:7); “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (12:11).

Điều này mới thật tuyệt vời làm sao. Chúng ta cần phải bước vào thước đo của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có khả năng đó.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru