Jê-sus - Đấng cứu chuộc thân thể

Lẽ ra chúng ta đã ở trong một trạng thái sức khoẻ tốt hơn nhiều, nếu như chúng ta có thái độ với thân thể chúng ta cũng giống như thái độ với tâm linh chúng ta. Chúa Jê-sus không phân biệt gì nhiều trong quyền năng cứu rỗi của Mình đối với cái thứ nhất cũng như đối với cái thứ hai. Nhiều nhà thần học thời đại chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời có phân biệt chúng. Khi nói về sự cứu rỗi, họ giới hạn nó chỉ trong lĩnh vực thuộc linh. Truyền thống khẳng định rằng Đức Chúa Trời sử dụng căn bệnh để dạy dỗ chúng ta, nhưng nếu thật sự đúng là như vậy, thì mỗi một bác sĩ là một kẻ nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời khi họ cố gắng cứu chữa người bệnh mà đã bị Đức Chúa Trời đánh. Mỗi một bệnh viện trong trường hợp này sẽ là một cơ quan chứa chấp kẻ nổi loạn.

Truyền thống nói rằng bạn cần phải có sự tỏ ra đặc biệt về ý muốn của Ngài để mà bạn tiếp nhận được sự chữa lành, nhưng nếu thật sự đúng là như vậy, thì chúng ta lẽ ra cũng phải cần phải có sự tỏ ra đặc biệt để mà biết rằng chúng ta đã được giải phóng khỏi tội lỗi. Tất nhiên là không phải vậy, bởi vì Kinh Thánh trình bày ý của Đức Chúa Trời rất rõ ràng rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Nhưng Nó cũng chỉ ra ý Chúa Trời đối với thân thể chúng ta. Chính Chúa Jê-sus là sự tỏ ra về ý muốn Đức Chúa Trời, và Ngài đi khắp mọi nơi, làm phước và chữa lành cho mọi con người bị ma quỉ ức hiếp (Công vụ 10:38). Ngài chữa lành cho tất cả những người nào đến với Ngài, và Ngài chữa lành cho tất cả những người nào có nhu cầu đó. Khi sai các môn đệ của mình đi, Chúa Jê-sus bao giờ cũng bảo họ chữa lành kẻ bệnh. Chúng ta là những thầy chữa lành. chúng ta chữa lành thân thể mọi người, trí óc mọi người, cảm xúc mọi người. Chúa Jê-sus đã sai phái các môn đồ của mình, ra lệnh cho họ đi khắp thế gian và chữa lành kẻ bị bệnh. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, là những kẻ tin, phải thuyết phục mọi người rằng ý muốn của Đức Chúa Trời bao giờ cũng là chữa lành cho những người nào có đức tin. Trong công vụ (sự hầu việc) của Phi-e-rơ mọi người bệnh đã được lành, và điều đó cũng hoàn toàn là có thể trong công vụ của bạn.

Hội Thánh đầy những giáo điều nói rằng Đức Chúa Trời không có ý nói những điều Ngài đã nói. Về chuyện này có một nhà truyền giảng nổi tiếng đã nhận xét: "Đức Chúa Trời có muốn thành tín với những lời Mình nói không? Có chứ, tôi mong đợi rằng bạn sẽ thành tín với những lời bạn nói, vậy chẳng lẽ tôi không thể mong đợi rằng Đức Chúa Trời sẽ thành tín với những lời hứa của Mình?"

Ngài đã hứa cho chúng ta sự trường thọ cho thân thể chúng ta và đã cất bỏ đi sự rủa sả để thân thể chúng ta không còn bị rủa sả nữa. Tối thiểu, thì chúng ta cũng phải đồng ý với điều này và tiếp nhận điều này.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru