Sự tha thứ đầy phước hạnh

Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khoả lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức-Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối! (Thi thiên 32:1-2)

Trong bản gốc Kinh-Thánh tiếng Do-thái cổ từ đầu tiên trong cả hai câu này - "phước" - là ở số nhiều. Có lẽ có thể dịch như sau: "Ôi, những phước hạnh dành cho con người...!" Nhưng tất cả những phước hạnh đó là dành cho mỗi một người trong chúng ta. Không có ai bị loại trừ ra cả.

Bạn có hiểu tại sao không? Bởi vì không có một ai trong chúng ta là ngưòi không hề phạm tội. Đấy, nghịch lýcủa Đức Chúa Trời là thế đấy: chính sự kiện là chúng ta đã phạm tội, lại mở cho chúng ta được tất cả những "phước hạnh" đó.

Đa-vít nói là có ba điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta. Thứ nhất, Ngài sẽ tha sự vi phạm của chúng ta; Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi lỗi lầm. Thứ hai, Ngài sẽ lấp đi mọi tội lỗi chúng ta; Ngài sẽ xoá đi mọi ghi chép về mọi tội mà chúng ta một lúc nào đó đã từng phạm. Thứ ba, Ngài sẽ không kể chúng ta là kẻ có tội, mọi món nợ mà chúng ta đã gây ra bởi tội lỗi mình sẽ bị huỷ bỏ. Chúng ta sẽ có thể được tự do bắt đầu mọi sự lại từ đầu, dường như là chúng ta chưa bao giờ phạm một tội nào cả.

Còn Đức Chúa Trời về phía Ngài chỉ đặt ra cho chúng ta đúng một điều kiện - là điều nói trong câu cuối: " trong lòng không có sự giả dối". Vâng, Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chân thành, trung thực, cởi mở. Chúng ta không thể dám phô bày những hành vi mang tính tôn giáo, chúng ta không thể dám giấu diếm hay là biện hộ điều gì được. Đơn giản và chân thành chúng ta thừa nhận là chúng ta đã phạm tội và xứng đáng chịu bản án của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta quay lưng lại với tội lỗi của chúng ta, chúng ta xưng nó ra, và Đức Chúa Trời tha thứ!
Nào, chúng ta hãy cùng luyện thói quen trung thực với Đức Chúa Trời!

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, con mở rộng lòng con và cuộc sống con cho Ngài. Con không giấu diếm điều gì, và cũng không tìm cách biện hộ cho mình. Con giản đơn tin là Ngài sẽ tha thứ cho con.

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru