Người kế tự gia tài (audio)

Hê-bơ-rơ 8:6. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn.

Chúng ta bây giờ được ở trong một giao ước mới với Đức Chúa Trời, một giao ước tốt hơn, lập nên trên những lời hứa tốt hơn. Giao ước mới tốt hơn giao ước cũ như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru