Sống trông cậy Chúa (audio)

Nhiều người có cảm tình với niềm tin cơ-đốc, với Chúa Jê-sus, nhưng họ cứ chần chừ mãi không tin nhận Ngài vì lo ngại vì không chắc rằng mình tin Chúa rồi thì có đủ sức mà theo Chúa hay không. Và cũng có nhiều con cái Chúa ngày hôm nay cũng vẫn còn rất vất vả trong đời sống theo Chúa của mình. Để sống được một đời sống cơ-đốc chiến thắng và thành công, để sống theo được Lời Chúa và có được Chúa giúp mình, bạn cần phải học để sống trông cậy Chúa. Có năm điều bạn cần biết để bắt đầu sống trông cậy Chúa, sống với niềm tín, sống thành công và hầu việc Đức Chúa Trời.

Đó là những điều được chia xẻ trong bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church"

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Moscow 05-02-2006.

 

 


 © 1999-2017 Tinlanh.Ru