Biến đổi thế gian

Khi tôi còn trẻ, tôi mong muốn biến đổi thế gian. Rồi tôi thấy biến đổi thế gian này thật khó, nên tôi cố gắng biến đổi dân tộc mình. Khi tôi thấy mình không thể thay đổi được dân tộc, tôi bèn tập trung vào thành phố mình. Tôi chẳng thay đổi được thành phố, và vì tôi già đi, tôi bèn cố gắng thay đổi gia đình mình. Và bây giờ là một người già, tôi mới nhận thức ra là điều duy nhất tôi có thể thay đổi – đó là chính bản thân mình, và thình lình tôi nhận ra rằng nếu nhiều năm trước tôi đã chịu thay đổi, thì tôi đã có ảnh hưởng hơn đến gia đình mình. Gia đình tôi và tôi có thể đã tạo được ảnh hưởng lên thành phố. Còn ảnh hưởng của nó có thể thay đổi được dân tộc, và lẽ ra tôi đã có thể biến đổi thế gian này được rồi.

(Một thầy tu vô danh thế kỷ 11)

www.inspirationalarchive.com

Người dịch - T.Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru