Hãy hướng dẫn mọi người tới đời sống sáng tạo

Cùng với sự tự do rao giảng Tin lành và bắt đầu các trường Kinh Thánh có một mối nguy hiểm cũng đến. Có một xu hướng (gây ảnh hưởng ám thị) cho mọi người để cho họ cũng nghĩ giống như bạn, thay vào chuyện dạy cho họ biết suy nghĩ độc lập. Không có một điều gì đem lại sự thoả mãn lớn hơn là việc anh ta có thể nói: "Tôi đã khám phá ra nó. Tôi đã am hiểu rõ ràng trong việc này."

Tôn giáo nói với người ta những gì mà người ta được phép nghĩ, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta mở quyển sách của Ngài ra và bắt đầu suy nghĩ. Nhà thờ truyền thống đã chống đối Mác-tin Lu-thơ vì cớ sợ hãi rằng Kinh Thánh sẽ được dịch ra ngôn ngữ hiện đại và rơi vào tay những con người bình thường, và vì thế người ta sẽ biết suy xét về những điều mà nhà thờ dạy dỗ. Sự nhồi nhét giáo lý giáo điều không để chỗ nào còn lại cho những tư tưởng mới.

Phao-lô đã bảo chúng ta rằng chúng ta cần học tập để trở nên những người làm công xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tán dương chúng ta khi nào chúng ta suy nghĩ giống hệt nhau, mà là khi những tư tưởng của chúng ta nhận cảm hứng từ Ngài. Trong khi chúng ta tách mình ra, cố gắng nhận biết giáo lý giáo điều đến mức hoàn thiện, thì thế gian này sẽ đi xuống địa ngục mất. Phao-lô muốn chúng ta biết giáo lý Kinh Thánh, nhưng không ngừng suy nghĩ và áp dụng nó vào cuộc sống hiện đại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống là sự tìm kiếm, chứ không phải là một vị trí cố định. Đừng dừng lại nửa chừng giữa đường của mình để xây một túp lều chân lý mà những thế hệ sau sẽ phá bỏ.

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru