Nếu bạn đã được chuộc lại, nghĩa là bạn giá trị.

Lịch sử vĩ đại của Kinh Thánh là lịch sử cứu chuộc. "Chuộc" - nghĩa là mua lại cái gì đã bị bán đi. A-đam đã bán cả loài người cho ma quỉ, nhưng Chúa Jê-sus đã mua lại loài người bằng giá của huyết của Mình, phục hồi lại con người như trước khi sa ngã. Nếu bạn đã được chuộc lại, nghĩa là bạn giá trị!

Giá trị của bạn là bao nhiêu? Bằng giá trị của Con trai vô giá của Đức Chúa Trời.

Mạng sống Ngài thế cho mạng sống bạn. Thân thể Ngài thế cho thân thể bạn. Sự vô tội của Ngài thế cho lỗi lầm của bạn. Sự thành công của Ngài thế cho sự thất bại của bạn. Đức Chúa Trời đã chứng tỏ giá trị của bạn, khi Ngài đã ban cái quí giá nhất của Ngài, dùng để mua lại được bạn. Giá trị của bạn không dựa trên quá khứ của bạn, hoặc cách cư xử của bạn, mà dựa trên giá đã phải trả để mua, đó bao giờ cũng là huyết của Chúa Jê-sus.

 

T.L. Osborn
(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn, ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru