Truyen giao va mua gatXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ sáu (D6):

D6. CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT

Tác giả: Dr. Howard Foltz

 


Cuộc chiến thuộc linhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ năm (D5):

D5. CUỘC CHIẾN THUỘT LINH

Tác giả: Dean Sherman

 


Sự phục hòaXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ ba (D3):

D3. SỰ PHỤC HÒA

Tác giả: Dr. A. R. Bernard

 


Truyền giảng cá nhânXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ tư (D4):

D4. TRUYỀN GIẢNG CÁ NHÂN

Tác giả: Ray Comfort

 


Ly-do-Ngai-den

Bạn thân mến,

Mỗi dịp Tiệc thánh thật là có ích cho con cái Chúa chúng ta, giúp mỗi người nhớ lại và suy gẫm để nhận thức càng sâu sắc hơn về sự hy sinh của Chúa Jê-sus, về mục đích và phước hạnh mà thập tự giá mang đến cho nhân loại.

Khi chúng ta bẻ bánh cùng nhau, thì dùng biểu tượng đó mà nhắc lại cho đức tin mình hình ảnh thân thể Chúa đã phải chịu đòn roi tan nát, chịu hình phạt như người có tội thay cho chúng ta. Khi hội chúng cùng tiếp nhận chén phước hạnh, là cùng hòa một trong đức tin rằng huyết vô tội của Con Trời đã đổ ra trên thập hình, trả giá chuộc tội cho những con người.

Và chúng ta nhận thức được rằng lý do lớn nhất vì sao Ngài đến - là để chịu thập tự giá:


© 1999-2017 Tinlanh.Ru