tom-tat-tin-lanh

Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Bạn sẽ dùng những từ ngữ nào đủ mô tả ngắn gọn chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn?

"Cứu rỗi", - có người nói, và chỉ đúng mục đích mà chương trình Chúa muốn đưa ta đến. "Đức tin", một từ khác, chỉ ra thái độ con người cần có để đến với Chúa Trời mà nhận được món quà cứu rỗi. Vì "Tình yêu thương" là thái độ lòng Chúa với con người... Còn "Tin lành" – là sứ điệp rao truyền chương trình của Chúa cho nhân loại...

Xin nhắc một từ nữa đặc biệt ngắn gọn mà mô tả cả mục đích và phương cách để kế hoạch cứu rỗi Chúa được thành cho loài người. Đó là từ: "Cứu chuộc"!

Đức Chúa Trời cứu bằng cách trả giá để chuộc lại linh hồn chúng ta.


Behold the Lamb of God VN
"Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi" (1 Cô-rinh-tô 5:7) – Bản TTHĐ 2010.

Những ngày này người Do-thái ở khắp nơi trên thế giới đang kỷ niệm tuần lễ Vượt qua. Họ mặc trang phục truyền thống, dọn bàn ăn toàn những món ăn kiêng truyền thống (bánh không men, xương cừu, trứng muối, rau đắng...), và cùng đọc Kinh thánh về câu chuyện lễ Vượt qua, đã xảy ra từ thuở xa xưa, gần 3500 năm trước.


thumb healing the sickBài học cho ngày 07-07

Những dấu lạ có đi cùng bạn không? (Sách NVNHL)

 

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy... Mác 16:17

 

Trước khi thăng thiên, Chúa Jê-sus đã phán với các môn đồ: "17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành" (Mác 16:17-18). Theo như lời Chúa Jê-sus, những dấu lạ này sẽ đi cùng những người tin, tức là những tín đồ. Vì tôi với bạn chúng ta là tín đồ, nghĩa là những dấu lạ này cũng phải đi kèm với chúng ta. Hãy cùng xem xét kỹ những câu này mà hiểu được Chúa Jê-sus có ý nói điều gì ở đây.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru