Sự hiệp một

Article Index

"Kìa, anh chị em ăn ở hoà thuận nhau, thật tốt đẹp thay!
Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người;
Lại khác nào sương móc Hẹt-môn, sa xuống các núi Si-ôn; vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời." (Thi thiên 133)

Kinh Thánh mô tả cho chúng ta một bức tranh cuộc sống tuyệt vời - đó là khi giữa anh chị em có những mối quan hệ hoà thuận, hiệp nhất, được bám rễ vào tình yêu thương. Nó là nguồn sản sinh ra niềm vui, sự thoả mãn, đầy đủ bất tận.

Khi chúng ta hiệp một, thì sự hiện diện của Đức Thánh Linh (mà Thánh Kinh mô tả qua hình ảnh dầu quí giá) sẽ thấm đậm vào đời sống mỗi con người, từ trên xuống dưới. Dầu của sự chữa lành bệnh, của những trái tim được hàn gắn, của sự vui mừng cứu rỗi. Không một ai bị bỏ sót.

Và những phước lành của Đức Chúa Trời sẽ như sương móc hàng ngày cho chúng ta, thành nguồn nước từ đỉnh núi cao nhất xứ Y-sơ-ra-ên để tưới nước cho mọi cánh đồng. Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy tràn đầy trên cuộc sống dân sự Ngài, và không một nhu cầu nào của đời sống là không được đáp ứng.

Bài thi thiên đặc biệt này không ca ngợi một cách rõ ràng Đức Chúa Trời, nhưng nó ca ngợi một cuộc sống hiệp một, là sự thể hiện của sự sống đời đời có Chúa làm chủ.

Kìa, anh chị em ăn ở hoà thuận nhau, thật tốt đẹp thay!

Đó là điều kiện, là tiêu chuẩn của cuộc sống thiên đàng. Phong cách sống đó cần được thể hiện trong đời sống chúng ta, cũng như trong Hội Thánh.

Vì khi sự hiệp một cai trị trong quan hệ của chúng ta, thì ma quỉ không thể ăn cắp được những phước lành khỏi dân sự Chúa, không thể tấn công nổi đạo quân của Ngài. Cùng lúc đó, sự sáng của chúng ta sẽ lôi cuốn những con người ở thế gian, đang sống trong nỗi cô đơn, thù ghét, và bị khinh rẻ. Sự hiệp một của chúng ta sẽ gọi họ về nhà cùng Cha chúng ta trên trời. Chúa Jê-sus chẳng từng cầu nguyện về điều đó hay sao?

"Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.

Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.

ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin đến Con nữa,

Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một.

Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con."

(Giăng 17:18-23)

Bạn có thấy không? Chúa đã nhắc đến bạn trong lời cầu nguyện của Ngài!

Ngài đã sai chúng ta (cả tôi và bạn) đi làm chứng về Ngài với sứ điệp của sự hiệp một. Bạn và tôi, chúng ta cùng làm việc với nhau đem người khác về hoà thuận lại với Đức Chúa Trời. Và sự hiệp một luôn chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối trong đời sống và công việc chúng ta.

Hiệp một như thế nào? Như Đức Chúa Con hiệp một với Đức Chúa Cha!

Có thể đối với bạn riêng ý nghĩ rằng Con có thể chống đối Cha đã là sự phạm thượng kinh khủng. Nhưng Jê-sus muốn bạn và tôi cùng tiến tới sự hiệp một trong Ngài y như vậy. Ngài đã ban danh vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Ngài đã yêu thương tất cả chúng ta. Để chúng ta cũng yêu thương nhau và hiệp một như gia đình, như một thân thể sống. Đó là kế hoạch ưu việt của Đức Chúa Trời cho tôi và bạn. Tình yêu thương thể hiện ra trong những con người đã được yêu thương. Và nó lẳng lặng chiếu sáng. Một ánh sáng tuyệt vời để lôi cuốn con người thế gian.

Nhưng chắc bây giờ trong đầu bạn tức khắc đã xuất hiện những trường hợp mà bạn thấy con cái Chúa không hoà thuận, và ăn ở không tốt đẹp, và những cơ-đốc nhân mà bạn không thấy ưa thích. Người anh em, hay chị em đã làm bạn bị tổn thương, đã làm hại đến bạn. Hay là sự hiệp một chỉ là một ước mơ viển vông, những lời nói hoa mỹ không thành hiện thực bao giờ?

Chúng ta có thể hiệp làm một. Nhưng chúng ta phải học cách xây dựng sự hiệp một và biết cách gìn giữ nó. Và Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết con đường để đến được mục đích đó.© 1999-2017 Tinlanh.Ru