Đừng phân tâm nghi ngờ

Nghi-ngo-khong-nhan-duoc-giĐừng phân tâm nghi ngờ

Bạn có biết: "Tin quyết" nghĩa là tin với sự xác quyết, nhưng cũng cần cả quyết tâm nữa, để không bị phân tán tư tưởng, không để nghi ngờ và hoàn cảnh xô đẩy được mình.
Muốn có đức tin, muốn nhận được lời hứa, phải tập chiến thắng sự nghi ngờ dao động.

Gia-cơ 1
6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:
8 ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru