Ta luôn cùng con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Ta luôn cùng con"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Ta luôn cùng con


Điệp khúc

Ta luôn cùng con!
Con chớ hãi kinh, Ta đây cạnh con!
Con chớ hãi kinh, Ta đây cùng con!
Con chớ hãi kinh, Ta đây Giê-hô-va!


1. Ta yêu con, Ta kêu tên con, Chính Ta gọi tên con
Chính ta chuộc con!
Khi con qua sông, hay khi qua lửa, Ta cùng con!
Cứu Chúa luôn cạnh con!


2. Sông sâu chẳng phép nhấn chìm con ta.
Thân con lửa chẳng đốt cháy được đâu.
Ta coi con như của quí báu!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru