Jê-sus, Đấng Thánh được xức dầu (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jê-sus, Đấng Thánh được xức dầu" - "Jesus - The Holy and Anointed One"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Jê-sus, Đấng Thánh được xức dầu

Jê-sus, Jê-sus,
thánh khiết thay là Đấng được xức dầu, Jê-sus.
Danh Chúa như mật ngọt dịu dàng mến yêu,
Tươi mát như nước nguồn từ nơi thần Ngài.
Lời Chúa sáng soi như ngọn đèn dẫn lối
Jê-sus con yêu Ngài lòng mến yêu!

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru