Bảy nguyên tắc thành công tài chính

Tác giả của quyển sách này - Kevin McNulty là một nhà truyền giảng đang hầu việc Chúa trên cánh đồng tại các nước Châu Phi và Đông Âu (Liên Xô cũ). Có thể đọc thông tin chi tiết về một lãnh vực trong mục vụ của ông tại địa chỉ sau http://www.tent100.com - khải tượng gây dựng 100 đội truyền giảng di động với các lều lớn

Đây là một quyển sách đặc biệt với những sự tỏ ra trực tiếp từ Lời Chúa, để soi rọi ánh sáng vào một vấn đề rất quan trọng trong đời sống cơ-đốc - làm thế nào để có được một đời sống thạnh vượng trong Chúa. Liệu đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài hay không?

Chúa Jê-sus đã đến để chiên của Ngài được sống và sống dư dật. (Giăng 10:10)

Bạn hãy đọc quyển sách này với một tấm lòng mở ra với Lời Chúa và trong sự cầu nguyện...

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Bảy nguyên tắc thành công tài chính© 1999-2017 Tinlanh.Ru