Jê-sus, Chúa ơi con yêu Ngài (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Jê-sus, Chúa ơi con yêu Ngài"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Tác giả: Boris

Lời tiếng Việt - Quốc Hùng

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

1.

Chúa ơi con yêu Ngài                                 Trái tim con dâng Ngài

Chúa ơi con yêu Ngài                                  Trái tim con dâng Ngài

Chúa ơi con yêu Ngài                                 Trái tim con dâng Ngài

Chúa ơi con yêu Ngài                                  Trái tim con dâng Ngài


Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus

Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus


Huyết của Chúa tẩy trắng con rồi, con giờ đây sạch hơn cả bông tuyết


2.

Chính tình yêu của Ngài                                     Xóa tan bao hãi hùng

Chính tình yêu của Ngài                                 Xóa tan bao hãi hùng

Đức tin con vững vàng                                      Con ở trong tay Ngài

Đức tin con vững vàng                                    Con ở trong tay Ngài


Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus

Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus

Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus

Jê-sus          Jê-sus          Jê-sus           Jê-sus


Huyết của Chúa tẩy trắng con rồi, con giờ đây sạch hơn cả bông tuyết


Hàng ngày được sự thương xót Chúa - đến mãi muôn đời

Ngài tỏ bày tình yêu cho con - với ân điển Ngài

Tình yêu Ngài chìa ra cho con – cánh tay của Mình

Con trong Ngài và Chúa trong con – và con mong muốn hết lòng thưa với Ngài luôn:


Jê-sus            Jê-sus             Jê-sus

Jê-sus            Jê-sus            Jê-sus


Con sẽ ghi ơn Chúa suốt đời, mọi ơn phước Chúa đã dành cho con!© 1999-2017 Tinlanh.Ru