Halleluja! Trong mọi nơi thánh (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Halleluja! Trong mọi nơi thánh"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Halleluja! Trong mọi nơi thánh (B 4/4)


l. Ha-le-lu-gia! Trong mọi nơi thánh hãy ngợi khen! Ngợi khen Chúa trên

trời về quyền năng tối cao. Hãy ngợi khen Ngài qua bao việc lớn hãy ngợi khen! Ngợi khen Chúa oai nghi vĩ đại và hiển vinh.


ĐK: Mọi vật thở, hãy ngợi khen - Đức Giê-hô-va. Hallelugia! (2x)

 

2. Hãy thổi kèn vang, ngợi khen Chúa ca tụng Cha! Hãy đánh trống múa

hát khen ngợi về Chúa ta. Hãy ca tụng Ngài, vang muôn tiếng sáo tiếng đàn dây! Dùng mã la kêu rền cùng chập chỏa tiếng vang.

 

ĐK.© 1999-2017 Tinlanh.Ru